ᠡ᠊ · ᠣᠶᠤᠨᠪᠣᠯᠤᠳ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠦᠬᠦ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ | News.MN

ᠡ᠊ · ᠣᠶᠤᠨᠪᠣᠯᠤᠳ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠦᠬᠦ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ

ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠪ ᠰᠢᠭᠦᠬᠦ ᠳᠠᠮᠵᠢᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠡ᠊·ᠣᠶᠤᠨᠪᠣᠯᠤᠳ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠤᠫᠢᠩ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠲᠤ ᠰᠢᠢᠳᠦᠭᠳᠡᠬᠦ ᠲᠥᠯᠦᠪᠲᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃  ᠲᠡᠷᠡ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠰᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠥᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠭᠠᠲᠠᠢ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠰᠤᠯᠤᠩᠭᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠧᠭᠨᠤᠯᠤᠬᠢ ᠵᠢᠨ ᠢᠨᠰᠲ᠋ᠢᠲ᠋ᠤᠲ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠤᠫᠢᠩ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠯᠠᠪᠣᠷᠠᠲ᠋ᠤᠷᠢ ᠵᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠪ ᠳ᠋ᠦᠩᠨᠠᠯᠲᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠤᠬᠲᠠᠭᠠᠬᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠪ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠵᠤ ᠳᠠᠪᠠᠬᠰᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢ ᠵᠢ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠳ᠋ᠦ ᠲᠤᠭᠠᠴᠠᠬᠤ ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠬᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠵᠢ ᠨᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠰᠤᠬᠤ ᠂ ᠣᠯᠭᠤᠬᠰᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠴᠤᠯᠠ ᠵᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠊ᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠳ᠋ᠦ ᠡᠷᠭᠦᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠬᠤᠯᠪᠣᠬᠳᠠᠬᠤ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠨᠡᠢᠢᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠳ᠋ᠦᠩᠨᠡᠭᠰᠡᠨ ᠃

ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠪ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠪᠠᠵᠤ ᠵᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠪ ᠰᠢᠭᠦᠬᠦ  ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠪ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠬᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠵᠢ 2  ᠤᠨ  ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠰᠤᠬᠤ︵ 2021 ᠣᠨ ᠪ 07 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 12 ᠪ ᠡᠳᠦᠷ ᠊ᠢ ᠳᠠᠭᠤᠰᠲᠠᠯ᠎ᠠ︶ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠊ᠢ 2020 ᠣᠨ ᠪ 07 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 12 ᠪ ᠡᠳᠦᠷ ᠊ᠢ ᠳᠠᠭᠤᠰᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠨᠡᠬᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠵᠢᠨ ᠥᠮᠦᠭᠯᠡᠭᠴᠢ ᠵᠢᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠᠵᠤ ᠵᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠭᠤᠮᠤᠳᠠᠯ ᠊ᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠣᠷᠭᠢᠵᠤ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ ᠃ ᠬᠡᠳᠦᠢᠢᠪᠡᠷ ᠡ᠊·ᠣᠶᠤᠨᠪᠣᠯᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠬᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠨᠢ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠴᠦ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠬᠦᠨᠳᠦᠲᠡᠢ ᠴᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ  ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠢᠭᠦᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠬᠰᠠᠨ ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠪ ᠴᠤᠯᠠ ᠵᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠵᠢᠨ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠭᠠᠷᠪᠠᠯ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠨ᠊ · ᠪᠠᠲᠤᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠳᠠᠶᠠᠩ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠡᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠵᠢᠨ ᠰᠢᠭᠦᠬᠦ ᠵᠢᠨ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠪ ᠡᠴᠦᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠴᠤᠯᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠪᠤᠢ ᠃

 

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ