ᠱ᠊ · ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠮᠠᠷᠠᠯᠲᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ | News.MN

ᠱ᠊ · ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠮᠠᠷᠠᠯᠲᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ

 

ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯᠲᠡᠨ᠂ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠳ  ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ︽ᠺᠣᠮᠢᠰᠰᠠᠷ︾ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠬᠰᠠᠨ ᠱᠤᠪᠣᠤᠬᠠᠢ ᠣᠪᠣᠬᠲᠤ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠮᠠᠷᠠᠯᠲᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠨ ᠪ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ᠂ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠭᠡᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠤᠳ ᠊ᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠥᠷᠦ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠰᠢᠵᠤ ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠳ᠋ᠦ ᠦᠨᠡᠲᠡᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠪ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠠ᠊ · ᠭᠠᠩᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠲᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠯ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃

ᠠ᠊ · ᠭᠠᠩᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ᠄ ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠥᠨᠳᠦᠷᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠦ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠪᠡᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠂ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠪ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠦ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠦ ᠢᠮᠠᠬᠲᠠ ᠲᠠᠭᠠᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠡᠭᠡᠳ ᠴᠠᠭᠠᠰᠢᠳᠠ ᠵᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠦ ᠨᠢ ᠠᠵᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠬᠦᠰᠡᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ