ᠣᠨ ᠳᠠᠭᠤᠰᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠬᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠪ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠭᠠᠷᠴᠠᠢ | News.MN

ᠣᠨ ᠳᠠᠭᠤᠰᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠬᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠪ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠭᠠᠷᠴᠠᠢ

 

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠪ ᠪᠥᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ 2020 ᠣᠨ ᠳᠠᠭᠤᠰᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠬᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠪ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠵᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠠᠢ ᠃ 10 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 18᠎ ᠳ᠋ᠦ ︽ᠪᠣᠬᠳᠠ ᠬᠠᠨ ᠬᠠᠢᠢᠷᠬᠠᠨ ᠪ ᠬᠡᠰᠢᠭ︾ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ  ᠦᠨ ᠴᠤᠯᠠ ᠲᠠᠢ 256 ᠪᠥᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠂ 29᠎ ᠳ᠋ᠦ ᠨᠡᠢᠢᠰᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠦ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠴᠤᠯᠠ ᠲᠠᠢ 256 ᠪᠥᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ᠂ 30-31᠎ ᠳ᠋ᠦ ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠵᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

11 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 7᠎ ᠳ᠋ᠦ ᠰᠤᠮᠤ ᠵᠢᠨ ᠴᠤᠯᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠪᠥᠬᠡᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢᠲᠦ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ᠂ 12᠎ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠠᠢᠢᠩᠭᠤ ᠵᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠫᠠᠷᠯᠠᠮᠧᠨ‍ᠲ ᠤᠨ 28 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠢ ᠳᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠴᠤᠯᠠ ᠲᠠᠢ 256 ᠪᠥᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠂ 14᠎ ᠳ᠋ᠦ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠢᠢᠳ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠲᠦ ᠴᠤᠮᠣ ᠵᠢᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠬᠢ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ᠂ 16᠎ ᠳ᠋ᠦ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠠᠬᠠᠷᠬᠠᠯ ᠦᠨ ᠡᠳᠦᠷ︾ ᠲᠦ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠴᠢᠨᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ 128 ᠪᠥᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠂ 22᠎ ᠳ᠋ᠦ ᠬᠡᠨᠲᠡᠢ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠦᠨ ᠨᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠲᠦ 256 ᠪᠥᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ᠂ 26᠎ ᠳ᠋ᠦ ᠤᠯᠤᠰ  ᠲᠤᠩᠬᠠᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ 96 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠢ ᠳᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠴᠤᠯᠠ ᠲᠠᠢ 256 ᠪᠥᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠂

12 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 5᠎ ᠳ᠋ᠦ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠴᠠᠭᠠᠢ ᠨ᠊ · ᠰᠠᠷᠠᠨᠴᠤᠭᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠲᠦ 256 ᠪᠥᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠂ 6᠎ ᠳ᠋ᠦ 12 ᠴᠠᠭ ᠡᠴᠠ ᠰᠤᠮᠤ ᠵᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠪᠥᠬᠡᠴᠦᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠂ 12᠎ ᠳ᠋ᠦ ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ ᠵᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠢᠨᠳᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ᠂ 13᠎ ᠳ᠋ᠦ ︽ᠪᠠᠶᠠᠨᠵᠢᠷᠤᠬᠡ ᠬᠠᠢᠢᠷᠬᠠᠨ ᠪ ᠬᠡᠰᠢᠭ︾ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠦᠨ ᠴᠤᠯᠠ ᠲᠠᠢ 256 ᠪᠥᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠂ 19᠎ ᠳ᠋ᠦ︽ ᠵᠢᠪᠬᠤᠯᠠᠩᠲᠤ︾ᠳᠡᠪᠵᠢᠶᠡᠨ ᠪ 10 ᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠤᠢ ᠳᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠴᠤᠯᠠ ᠲᠠᠢ 256 ᠪᠥᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠂ 29᠎ ᠳ᠋ᠦ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠪ ᠡᠷᠬᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠨ ᠪ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ 109 ᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠤᠢ ᠳᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠵᠢᠨ ᠴᠤᠮᠣ︾ ᠵᠢᠨ ᠨᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠲᠦ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠴᠢᠨᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ 128 ᠪᠥᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ