ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠪ ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ | News.MN

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠪ ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ

ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠪ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠊ᠢ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠂ ᠬᠤᠢᠢᠴᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠡᠨ ᠥᠪᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠂ ᠰᠤᠷᠤᠬᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠂ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠵᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠰᠠᠢᠨᠱᠠᠩᠳᠠ ᠰᠤᠮᠤ ᠵᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠪ ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ ᠊ᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠡᠴᠠ 15 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠳᠡᠮᠵᠢᠯᠭᠡ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠬᠥᠷᠦᠩᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠳ ᠲᠦ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠨᠤᠮ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠂ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠂ ᠤᠬᠠᠭᠠᠯᠢᠭ ᠳᠡᠯᠭᠡᠴᠡ ᠂ ᠪᠠᠬᠰᠢ ᠵᠢᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠰᠠᠨᠳᠠᠯᠢ᠂ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠤᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠵᠢᠨᠷ ᠲᠤᠬᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠪ ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠵᠢᠨᠷ ᠰᠤᠷᠤᠬᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠪ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠤᠬᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠲᠠᠭᠠᠲᠠᠢ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠊ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠪᠡ ᠃ ᠲᠤᠰ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ 2030 ᠰᠤᠷᠤᠬᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ