ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠊ᠢ ︽ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠵᠢᠬᠰᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ︾᠎ ᠡᠴᠠ  ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ | News.MN

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠊ᠢ ︽ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠵᠢᠬᠰᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ︾᠎ ᠡᠴᠠ  ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ

 

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠊ᠢ︽ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠵᠢᠬᠰᠠᠭᠠᠯᠲᠠ︾᠎ ᠡᠴᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠡᠰᠡᠬᠦ ᠵᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠩᠬᠦᠦ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠭ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ︵ FATF ︶ᠵᠢᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠵᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪ ᠬᠢᠨᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠥᠴᠦᠭᠡᠳᠦᠷ︵2020.10.13︶ᠣᠩᠯᠠᠢᠢᠨ ᠵᠢᠨᠷ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠰᠠᠢᠢᠳ ᠴ᠊ · ᠬᠦᠷᠡᠯᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠢᠨᠷ ᠂ ᠲᠤᠰ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠭᠡᠨ ᠪ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠳ ᠲᠠᠢᠢᠯᠤᠨ ᠵᠢᠨᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ ᠃ ᠤᠯᠠᠮ ᠵᠢᠨᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠊ᠢ ︽ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠵᠢᠬᠰᠠᠭᠠᠯᠲᠠ︾ᠡᠴᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠠᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠣᠩᠯᠠᠢᠢᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ 100 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠣᠷᠤᠨ ᠪ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠡᠴᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠴᠦ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠳᠡᠮᠵᠢᠵᠡᠢ ᠃

ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠰᠠᠢᠢᠳ ᠴ᠊·ᠬᠦᠷᠡᠯᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠨ᠄ ᠬᠡᠳᠦᠢᠢᠪᠡᠷ ᠡᠶᠡᠷᠭᠦ  ᠳ᠋ᠦᠩ ᠭᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠯᠲᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠬᠰᠠᠨ ᠴᠦ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠊ᠢ︽ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠵᠢᠬᠰᠠᠭᠠᠯᠲᠠ︾ᠡᠴᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠳᠡᠮᠵᠢᠭᠳᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠭᠠᠳ ᠥᠷᠦᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠠᠢᠢᠬᠰᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪ ᠬᠦᠴᠦ ᠂ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠡᠵᠡᠢ ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠊ᠢ ︽ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠵᠢᠬᠰᠠᠭᠠᠯᠲᠠ︾ᠡᠴᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢ ᠵᠢ ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 21᠎ ᠡᠴᠡ 23᠎ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠩᠬᠦᠦ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠭ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ︵FATF︶ᠵᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠵᠢᠨᠷ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ