ᠣᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠲᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ ᠪᠡᠷ ᠠᠮᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ | News.MN

ᠣᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠲᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ ᠪᠡᠷ ᠠᠮᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ

 

ᠣᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ  ᠤᠨ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠰᠤᠷᠲᠠᠯᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠤᠰᠣ ᠪᠡᠷ ᠥᠨᠳᠦᠷᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠃  10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ15 ᠪ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠯᠤᠰ ᠂ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠲᠠ ᠶᠠᠪᠤᠬᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠂ ᠨᠡᠢᠢᠰᠯᠡᠯ ᠂ ᠰᠤᠮᠤ ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠴᠦ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ ᠪᠡᠷ ᠠᠮᠠᠷᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠤᠯᠢ ᠥᠭᠬᠦ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠢᠷᠡᠴᠡ ᠵᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠦᠯᠬᠦ ᠂ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢ ᠵᠢ ᠨᠡᠮᠡᠬᠦ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠲᠠ ᠥᠷᠯᠦᠭᠡᠨ ᠪ 07.00 ᠴᠠᠭ ᠡᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠰᠥᠨᠢ ᠵᠢᠨ 22.00 ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠥᠨᠳᠦᠷᠯᠡᠬᠦ ᠶᠤᠮ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ