ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠤᠪᠤᠰ ᠊ᠢ ᠭᠡᠷ ᠮᠡᠲᠦ ᠲᠤᠬᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠣᠲᠤᠷ ᠲᠤ ᠭᠠᠷᠴᠠᠢ | News.MN

ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠤᠪᠤᠰ ᠊ᠢ ᠭᠡᠷ ᠮᠡᠲᠦ ᠲᠤᠬᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠣᠲᠤᠷ ᠲᠤ ᠭᠠᠷᠴᠠᠢ

ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠮᠠᠯ ᠊ᠢ ᠲᠠᠷᠭᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠂ ᠲᠠᠷᠭᠤ ᠬᠦᠴᠦ ᠲᠤᠬᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠰᠠᠯᠭᠠᠨ ᠡᠪᠡᠰᠦᠨ ᠪ ᠰᠤᠷᠭᠤᠭ ᠂ ᠤᠰᠤᠨ ᠪ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠂ ᠬᠤᠵᠢᠷ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠲᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠢᠨᠷ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷᠯᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ ᠪᠢᠯᠡ ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠣᠲᠤᠷ ᠵᠢᠨᠷ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠯᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠡᠨ ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠤᠪᠤᠰ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠤᠮᠤᠬᠠᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠊ᠢ ᠲᠤᠬᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠂ ᠠᠯᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠲᠤᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠵᠢ ᠵᠤᠷᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ᠂ ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠵᠢᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠬᠤᠲᠠ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠵᠢᠨ ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠤᠪᠤᠰ ᠳᠤᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠠᠪᠳᠠᠷ᠎ᠠ᠂ ᠣᠷᠣ᠂ ᠰᠠᠨᠳᠠᠯᠢ᠂ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠢ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠥᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠮᠡᠲᠦ ᠲᠤᠬᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

 

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ