ᠰ᠊ · ᠵᠢᠪᠬᠤᠯᠠᠩ  ᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠭᠠᠬᠴᠠ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠥᠰᠦᠯ ᠊ᠢ ᠨᠢ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠵᠠᠢ | News.MN

ᠰ᠊ · ᠵᠢᠪᠬᠤᠯᠠᠩ  ᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠭᠠᠬᠴᠠ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠥᠰᠦᠯ ᠊ᠢ ᠨᠢ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠵᠠᠢ

 

ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠵᠦᠢ᠂ ᠳᠤᠲᠤᠭᠠᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠪ ᠰᠠᠢᠢᠳ ᠬ᠊·ᠨᠢᠮᠠᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠡᠨ ᠄︽ᠰ᠊·ᠵᠢᠪᠬᠤᠯᠠᠩ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠦ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠥᠰᠦᠯ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠃ ᠪᠢ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠵᠦᠢ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠩᠭᠤ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠪ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠢᠬᠰᠠᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠦ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠥᠰᠦᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠃ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠰᠠᠨ᠃ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠲᠦ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠳᠡᠪᠡᠯ ᠬᠢᠵᠦ ᠥᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠠᠢᠢᠯ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠭ ᠠᠴᠢᠬᠰᠠᠨ ᠶᠡᠷᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠡᠨ ᠯᠡ ᠡᠨᠡ ︾ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠪ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠊ᠢ ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ ᠂ ᠰ᠊ · ᠵᠢᠪᠬᠤᠯᠠᠩ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠦᠨᠡᠬᠡᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠦ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠥᠰᠦᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠤᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠲᠠ ᠵᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠃

ᠰ᠊ · ᠵᠢᠪᠬᠤᠯᠠᠩ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ ᠪ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 17 ᠪ ᠡᠳᠦᠷ ︽ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠨᠡᠮᠡᠯᠲᠡ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠥᠰᠦᠯ︾᠊ᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠵᠠᠢ ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠡᠨᠡ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 8᠎ ᠳ᠋ᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠡᠴᠠ︽ᠲᠥᠰᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠴᠢ ᠨᠢ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ︾ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠯ ᠵᠢᠨᠷ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠪ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠥᠰᠦᠯ ᠊ᠢ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠵᠠᠢ ᠃

 

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ