ᠴ᠊ · ᠡᠯᠪᠡᠭᠳᠤᠷᠵᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠊ᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠳᠠᠭᠤᠰᠴᠠᠢ | News.MN

ᠴ᠊ · ᠡᠯᠪᠡᠭᠳᠤᠷᠵᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠊ᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠳᠠᠭᠤᠰᠴᠠᠢ

 

ᠠᠪᠯᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠬᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠮᠥᠷᠳᠡᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ ᠡᠴᠡ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ  ᠠᠰᠠᠨ ᠴ᠊ · ᠡᠯᠪᠡᠭᠳᠤᠷᠵᠢ ᠵᠢ ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠠᠩᠬᠢ ᠵᠢᠨ 263.2 ᠲᠠᠬᠢ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ︽ᠲᠥᠷᠦ ᠵᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯᠲᠠᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠪ ᠡᠷᠬᠡ ᠮᠡᠳᠡᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠵᠢᠨᠨ ᠤᠷᠪᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠪ ᠤᠯᠠᠮ ᠡᠴᠠ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠵᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠂ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠪ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠂ ᠠᠰᠢᠭ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠪ ᠬᠤᠬᠢᠷᠠᠯ ᠂ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠬᠤᠤᠷ ᠤᠷᠰᠢᠭ ᠤᠴᠠᠷᠠᠬᠰᠠᠨ ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠲᠦ ᠰᠢᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ ᠃

ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠᠯ ᠂ ᠴ᠊ · ᠡᠯᠪᠡᠭᠳᠤᠷᠵᠢ ᠵᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠵᠢ ᠵᠥᠷᠢᠴᠡᠵᠦ᠂ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠵᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠪ ᠥᠬᠢᠨ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ ᠳᠠᠪᠠᠭᠤ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠣᠯᠭᠤᠬᠰᠠᠨ ᠭᠡᠬᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠳ᠋ᠦ ᠨᠢ ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠵᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠵᠦ ᠂ ᠨᠡᠢᠢᠰᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠫᠷᠤᠺᠦ᠋ᠷᠦᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠴᠠ 2020 ᠣᠨ ᠪ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 30 ᠪ ᠡᠳᠦᠷ ᠶᠠᠯᠠᠯᠠᠬᠳᠠᠬᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠲᠠᠬᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠮᠥᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ  ᠠᠶᠤᠯᠭᠦᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠊ᠢ ᠳᠤᠷᠤᠢᠢᠲᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠂ ᠤᠹᠹᠱᠤᠷ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠠᠢ ᠭᠡᠬᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠤᠳ ᠊ᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠊ᠢ ᠬᠤᠯᠪᠣᠬᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠥᠭᠴᠦ ᠪᠠᠢᠢᠪᠠ ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠴ᠊ · ᠡᠯᠪᠡᠭᠳᠤᠷᠵᠢ ᠳᠤ ᠬᠤᠯᠪᠣᠬᠳᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠮᠥᠷᠳᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠤᠰᠤᠬᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠠᠪᠯᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠬᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠮᠥᠷᠳᠡᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ ᠤᠨ ᠮᠥᠷᠳᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠭ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠊ᠢ ᠨᠤᠲᠠᠯᠠᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠂ ᠰᠢᠭᠦᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠫᠷᠤᠺᠦ᠋ᠷᠦᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠠᠯᠲᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠡᠢ ᠃

 

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ