︽ ᠰᠡᠯᠡᠩᠭᠡ – 2020 ︾ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ | News.MN

︽ ᠰᠡᠯᠡᠩᠭᠡ – 2020 ︾ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ

 

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠂ ᠣᠷᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭᠲᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠪ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠬᠰᠠᠨ ︽ ᠰᠡᠯᠡᠩᠭᠡ – 2020 ︾ ᠪᠠᠢᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠪ ᠪᠤᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠺᠲ᠋ᠢᠺ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ 13᠎ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠵᠢᠯ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠡᠨ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠂ ᠣᠷᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠵᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠵᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠤ 2008 ᠣᠨ ᠡᠴᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠣᠷᠤᠨ ᠪ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠲᠦ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠂ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠭ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢᠯᠲᠠ ᠵᠢ ᠡᠨᠡ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ ᠵᠢ ᠬᠠᠮᠤᠷᠤᠭᠠᠳ ᠪᠤᠢ  ︽ COVID-19 ︾ ᠶᠢᠨ ᠨᠥᠬᠥᠴᠡᠯ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠥᠪᠡᠷ ᠥᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠡᠨᠡ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 7᠎ ᠳ᠋ᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠢᠪᠡ ᠃

ᠡᠨᠡ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠵᠢ ︽ᠲᠸᠷᠷᠤᠷᠢᠰᠮ ᠤᠨ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦ ᠤᠫᠠᠷᠠᠼ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦ ᠲᠠᠺᠲ᠋ᠢᠺ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠬᠰᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠬᠦ ᠂ ᠬᠥᠷᠰᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭᠲᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠪ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭᠲᠦ ᠪᠦᠯᠦᠭᠯᠡᠯ ᠊ᠢ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠵᠤ ᠤᠰᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ︾ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ 3 ᠦᠶ᠎ᠡ ᠱᠠᠲᠤ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠷ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭᠲᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠪ 016 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠳᠬᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠂ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭᠯᠡᠯ ᠂ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠸᠭᠨᠢᠭ ᠊ᠢ ᠲᠦᠰᠢᠭᠯᠡᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ᠎ᠡ ᠃

︽ᠰᠡᠯᠡᠩᠭᠡ – 2020︾ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠵᠢ ᠪᠠᠲ᠋ᠯᠢᠶᠤᠨ ᠪ ᠲᠠᠺᠲ᠋ᠢᠺ  ᠤᠲᠤᠯᠲᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠮᠠᠨᠡᠪᠸᠷ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠂ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠬᠤ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠂ ᠰᠠᠮᠨᠠᠬᠤ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠂ ᠭᠠᠯ ᠴᠤᠬᠢᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠵᠢᠨᠷ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠲᠠᠺᠲ᠋ᠢᠺ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠠᠯ  ᠤᠨ ᠴᠤᠬᠢᠯᠲᠠ ᠂ ᠮᠠᠨᠡᠪᠸᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠵᠢᠨᠷ ᠵᠢᠨᠷ ᠵᠢᠨᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠂ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭᠲᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠪ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ 10 ᠨᠢᠭᠡᠳᠬᠡᠯ ᠂ ᠠᠩᠬᠢ ᠵᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠ ᠬᠠᠭᠠᠬᠴᠢᠳ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠪᠡ ᠃

 

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ