ᠳ᠋᠊ · ᠪᠠᠲᠤᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡᠲᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠵᠢᠨᠨ ᠥᠭᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ | News.MN

ᠳ᠋᠊ · ᠪᠠᠲᠤᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡᠲᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠵᠢᠨᠨ ᠥᠭᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ

 

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠣᠺᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠪ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠳ᠋᠊ · ᠪᠠᠲᠤᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡᠲᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠵᠢᠨᠨ ᠥᠭᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠣᠺᠰ ᠤᠨ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠬᠴᠢ ᠂ ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯᠲᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠵᠢᠨᠨ ᠰᠠᠢᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠢ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠴᠦ ᠳᠤᠷᠪᠢᠲᠠᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠢᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠢᠢᠮᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠣᠺᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠬᠴᠢ ᠂ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠴᠤᠬᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠦᠷᠭᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠵᠢᠨᠨ ᠥᠭᠬᠦ ᠪᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠵᠡᠢ ᠃

ᠲᠡᠳᠡ ᠳ᠋᠊ · ᠪᠠᠲᠤᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠵᠢ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠵᠥᠷᠢᠴᠡᠯ ᠂ ᠲᠠᠯᠠᠴᠢᠯ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠬᠳᠠᠯ ᠬᠢᠷᠢ ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠲᠦᠷᠡᠵᠦ ᠂ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠣᠺᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠪ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠵᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠬᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠊ᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠺᠣᠮᠢᠰ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠬᠳᠠᠵᠤ ᠂ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠳᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠷᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠪᠣᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ