ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠪ ᠠᠬᠠᠯᠠᠬᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ | News.MN

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠪ ᠠᠬᠠᠯᠠᠬᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ

 

ᠺᠣᠷᠤᠨᠠ ᠸᠢᠷᠦ᠋ᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮ ᠡᠴᠠ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠪᠥᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠂ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠬᠤᠢᠰᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠢᠢᠪᠠ ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠪᠥᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢᠢᠴᠦᠳ ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠪ ᠠᠬᠠᠯᠠᠬᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠮᠠᠷᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ  ᠲᠦ ᠲᠤᠤᠺᠢᠣ᠋ ᠬᠤᠲᠠ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ ᠃ 92  ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠡᠮ ᠦᠨ ᠵᠢᠩ ᠳ᠋ᠦ 48 ᠪᠥᠬᠡ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠪ ᠮᠠᠰᠲ᠋ᠧᠷ  ᠲᠤᠸᠠᠨᠳᠤᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠥᠬᠡᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠢᠯᠠᠵᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠡ ᠃

ᠲ᠊ · ᠪᠥᠬᠡᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠨᠢ 2001 ᠣᠨ ᠳᠦ ᠭᠤᠪᠢ ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ  ᠬᠦᠬᠡᠮᠤᠷᠢᠲᠤ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠥᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠪ ᠪᠠᠬᠰᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠲᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠵᠢᠨ ︽ ᠬᠥᠬᠡ ᠡᠷᠴᠢᠰ ︾ ᠺᠯᠦ᠋ᠪ ᠤᠨ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠬᠴᠢ ᠬ᠊ · ᠮᠠᠭᠸᠠᠨᠳᠤᠷᠵᠢ ᠃ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠬᠴᠢ ᠵ᠊ · ᠳᠦᠪᠴᠢᠨ ᠦ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠳ 2018 ᠣᠨ ᠳᠦ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠊ᠢ ᠵᠤᠷᠢᠬᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ