ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠨ ᠰᠤᠬᠠᠢᠢᠲᠤ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠵᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠠᠭᠤᠰᠴᠠᠢ | News.MN

ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠨ ᠰᠤᠬᠠᠢᠢᠲᠤ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠵᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠠᠭᠤᠰᠴᠠᠢ

 

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠰᠢᠳᠠᠷ ᠰᠠᠢᠢᠳ ᠲᠠᠪᠤᠨᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ – ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠨ ᠰᠤᠬᠠᠢᠢᠲᠤ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠤᠨ 240 ᠺᠢᠯᠤᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠯ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠮᠦᠨᠡᠭᠤᠪᠢ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠴᠤᠬᠲᠤ  ᠴᠡᠴᠡᠢ ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨ – ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠬᠠᠨ ᠪᠣᠬᠳᠠ ᠰᠤᠮᠤ ᠵᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠵᠢᠨᠷ 240 ᠺᠢᠯᠤᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠵᠠᠮ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠃  ᠡᠬᠢᠨ ᠪ 208 ᠺᠢᠯᠤᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠵᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠰᠴᠤ ᠂ ᠤᠰᠤ ᠵᠠᠢᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠵᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ 98 ᠬᠤᠪᠢ ᠂ ᠮᠠᠯ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠪ ᠭᠠᠷᠴᠠ 97 ᠬᠤᠪᠢ ᠂ ᠳᠡᠳ᠋ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠵᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ 46 ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠭᠤᠤᠯ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠵᠢ 106 ᠺᠢᠯᠤᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠊ᠢ ᠤᠬᠰᠠᠷᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠵᠠᠮ ᠪᠠᠷᠢᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠵᠢᠨᠷ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠰᠦᠢᠳᠬᠡᠬᠦ ᠂ ᠲᠤᠭᠤᠰᠤᠵᠢᠯᠲᠠ ᠂  ᠳᠠᠭᠤ ᠱᠤᠤᠭᠢᠶᠠᠨ ᠂ ᠬᠥᠷᠦᠰᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠤᠬᠢᠷᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠭᠠᠰᠤᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣ᠋ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠵᠢᠨ ᠣᠰᠤᠯ ᠂ ᠵᠥᠷᠢᠴᠡᠯ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠵᠤ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤ ᠂ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠵᠢᠨ ᠡᠷᠡᠰᠳᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ ᠃

ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠪᠣᠭᠤᠮᠲᠠ ᠪᠡᠷ ᠳᠠᠩ ᠵᠢᠨᠷ ᠵᠢᠨᠨ ᠵᠢᠯ ᠳ᠋ᠦ 30 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠲᠤᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡᠬᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠪ ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦ ᠡᠺᠰᠫᠣᠷᠲ᠋ᠯᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠰᠡᠨ ᠵᠢᠨᠷ ᠲᠠᠪᠤᠨᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠣᠷᠳᠣ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠣᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠵᠢ 2 – 3 ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃

 

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ