ᠡᠳ᠋  ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ 7 – 8 ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠡᠷ ᠦᠰᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ | News.MN

ᠡᠳ᠋  ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ 7 – 8 ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠡᠷ ᠦᠰᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ

 

ᠲᠥᠷᠦ ᠡᠴᠡ ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠪ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠬᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠥᠰᠦᠯ ᠊ᠢ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠰᠠᠩ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠲᠤ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠦᠯᠦᠯ᠎ᠡ ᠃ ᠤᠭ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠥᠷᠦ ᠵᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠥᠷᠦ ᠵᠢᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠯ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠲᠠᠬᠤᠯ ᠡᠴᠠ ᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠡᠨᠡ ᠣᠨ ᠪ ᠡᠬᠢᠨ ᠪ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠲᠤ 9.7 ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠡᠷ ᠠᠬᠰᠢᠭᠠᠳ ᠪᠤᠢ ᠡᠳ᠋  ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠥᠰᠦᠯᠲᠡ ᠵᠢ ᠲᠤᠬᠲᠠᠪᠤᠷᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠰᠢᠳᠠ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠪᠠ ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠬᠦᠦ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠰᠲ᠋ᠷᠠᠲ᠋ᠸᠬᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠵᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠬᠤ ᠂ ᠪᠠᠩᠬᠢ  ᠰᠠᠩᠬᠦᠦ ᠵᠢᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠳᠤ ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠰᠢᠯᠵᠢᠯᠲᠡ ᠵᠢ ᠡᠷᠴᠢᠮᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠊ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠦᠯᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠳ ᠊ᠢ ᠲᠥᠷᠦ ᠂ ᠬᠤᠪᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠡᠪᠰᠢᠯ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠬᠢᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠲᠠᠢ ᠵᠢ ᠣᠨᠴᠠᠯᠠᠯ᠎ᠠ ᠃

ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠵᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪ᠊ · ᠯᠾᠠᠬᠪᠠᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ᠄ ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠪ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠲᠥᠷᠦ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠵᠥᠪ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠂ ᠮᠠᠺᠷᠣ᠋ ᠡᠳ᠋ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠊ᠢ ᠬᠡᠪ ᠵᠢᠨᠷ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠠᠯ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠣᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠨ ᠪ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠤᠲᠤᠭᠠᠳᠤ ᠵᠢᠨ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ 7 – 8 ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠡᠷ ᠥᠰᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠃ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠨᠢ ᠡᠢᠢᠮᠦ ᠣᠬᠵᠤᠮ ᠥᠰᠦᠯᠲᠡ ᠥᠪᠡᠷ ᠵᠢᠨᠨ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠪ ᠪᠦᠬᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠲᠥᠪ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠮᠡᠯ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ︾ᠭᠡᠪᠡ ᠃

 

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ