ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠭᠡᠷ ᠲᠤᠤᠺᠢᠣ᠋  ᠳᠤ︽ᠲᠤᠬᠠᠯᠠᠬᠤ︾ ᠨᠢ | News.MN

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠭᠡᠷ ᠲᠤᠤᠺᠢᠣ᠋  ᠳᠤ︽ᠲᠤᠬᠠᠯᠠᠬᠤ︾ ᠨᠢ

ᠲᠤᠤᠺᠢᠣ᠋ ᠵᠢᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠵᠢᠨᠷ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠨ ᠴᠤᠬᠯᠠᠳᠠᠭ ︽ ᠲᠤᠤᠺᠢᠣ᠋ ᠴᠠᠮᠬᠠᠭ ︾  ᠤᠨ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠳ᠋ᠤ ︽ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠠᠦ᠋ᠰ ︾ ᠪᠠᠷᠢᠬᠳᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠪ ᠤᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠪ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠤᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠪ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠪ᠊ · ᠪᠠᠲᠦᠲᠦ᠋ᠰᠢᠭ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 25᠎ ᠳ᠋ᠦ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠡᠯᠴᠢᠨ ᠰᠠᠢᠢᠳ ᠳ᠋᠊ · ᠪᠠᠲᠤᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠦᠷᠢᠶᠡᠰᠦᠯᠡᠬᠦ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠵᠢᠷᠤᠵᠠᠢ ᠃ ᠲᠤᠰ ᠴᠠᠮᠬᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠪ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠯᠠᠯᠲᠠ ᠂ ᠵᠠᠬᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠡᠩᠭᠡᠭᠦᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠡᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠲᠥᠷᠦ ᠵᠢᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠪ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠳ ᠵᠤᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃

 

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ