ᠠ᠊ · ᠪᠠᠶᠠᠷᠴᠡᠴᠡᠭ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠪ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ | News.MN

ᠠ᠊ · ᠪᠠᠶᠠᠷᠴᠡᠴᠡᠭ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠪ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ

 

ᠮᠢᠰᠰ ᠂ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡᠴᠢᠨ ᠠ᠊ · ᠪᠠᠶᠠᠷᠴᠡᠴᠡᠭ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠪ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠣᠳᠣ ᠯᠤᠨᠳᠤᠨ ᠪ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ  ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪ ᠳ᠋ᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ  Royal Central School of Speech & Drama ᠳ᠋ᠦ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡᠴᠢᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠵᠢᠨᠷ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠃

︽ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠮᠢᠰᠰ︾ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ 2016 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠤᠨ ᠵᠢᠨᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠨ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠂ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ 11 ᠳᠤ ᠦᠯᠡᠳᠡᠵᠦ ᠂ ᠲᠤᠮᠤᠬᠠᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠬᠰᠠᠨ ᠮᠢᠰᠰ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠵᠠᠬᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠢᠵᠠᠨ᠎ᠠ ᠠᠯᠬᠤᠬᠤ ᠡᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠨᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠵᠢᠨ ᠬᠡᠳᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠤᠬᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠊ᠢ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ ᠃

ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ︽ᠬᠦᠬᠦᠭᠡ︾᠂︽ᠡᠵᠢ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠪ ᠳᠤᠮᠤᠭ︾᠂ ︽ᠬᠥᠬᠡ ᠲᠠᠪᠢᠯᠠᠩ︾ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠷᠠᠨ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠪ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠤᠬᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠪ ᠬᠤᠪᠢ ᠳ᠋ᠣ 2014 ᠣᠨ ᠳᠦ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠵᠢᠨ Netflix ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠵᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ︽ᠮᠠᠷᠺᠣ ᠫᠣᠯᠣ ︾ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠤᠬᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ 2018 ᠣᠨ ᠳᠦ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠯᠯᠢᠸᠤᠷᠳ᠋ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡᠴᠢᠨ  ᠰᠲ᠋ᠢᠸ᠋ᠸᠨ  ᠰᠢᠭᠠᠯ ᠤᠨ Attrition ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠳ᠋ᠤ ᠴᠦ ᠮᠥᠨ ᠲᠤᠬᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠂ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠂ ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠲᠠᠢ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ