ᠨ᠊ · ᠲᠡᠭᠦᠰᠴᠤᠬᠲᠤ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠬᠳᠠᠵᠠᠢ | News.MN

ᠨ᠊ · ᠲᠡᠭᠦᠰᠴᠤᠬᠲᠤ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠬᠳᠠᠵᠠᠢ

 

ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠣᠺᠰ ᠤᠨ IBO ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠪ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠂ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠂ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠵᠢᠨ ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ  King Tug ᠬᠤᠴᠢᠲᠤ ᠨ᠊ · ᠲᠡᠭᠦᠰᠴᠤᠬᠲᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠪᠣᠺᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ 13᠎ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠵᠢᠨᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 20 ᠪ ᠡᠳᠦᠷ ᠬᠢᠵᠦ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠵᠢᠨᠷ ᠂ WBC ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠪ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠵᠢᠨ ᠪᠦᠰᠡ ᠵᠢᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡ ᠭᠸᠷᠢ  ᠷᠠᠰᠰᠸᠯ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠬᠦᠴᠦ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠬᠯᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠬᠢᠬᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠵᠢᠨᠨ᠄ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠭᠠᠷᠤᠬᠰᠠᠨ ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠊ᠢ ᠴᠦ ᠠᠯᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠣᠳᠣ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠪᠡᠯᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠬᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠃

ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠨ᠊ · ᠲᠡᠭᠦᠰᠴᠤᠬᠲᠤ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠪ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠡᠨᠡ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 1 ᠪ ᠡᠳᠦᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠶ᠋ᠸᠲᠸᠯ– ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠣᠩᠭᠤᠴᠠ ᠪᠡᠷ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠦ ᠪᠠᠨ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠂ 21 ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠯᠲᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠪ ᠣᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ᠎ᠡ ᠃

ᠨ᠊ · ᠲᠡᠭᠦᠰᠴᠤᠬᠲᠤ ᠵᠢᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠯᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ WBC ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠪ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠵᠢᠨ ᠪᠦᠰᠡ ᠵᠢᠨ ᠲᠤᠬᠯᠠᠯᠲᠠ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠵᠢᠨᠷ  ᠲᠤᠪᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠮᠠᠭᠠᠳ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠳ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠬᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠪ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠤᠨ  ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠡᠴᠠ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ  ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠵᠢᠨ ᠪᠦᠰᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡ ᠬᠢᠬᠦ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠣᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠤᠯᠲᠠᠢ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ