ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠂ ᠵᠠᠩ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠬᠠᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ | News.MN

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠂ ᠵᠠᠩ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠬᠠᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ

 

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠂ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠂ ᠵᠠᠩ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠂ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠤᠨᠴᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠪ ᠥᠪ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠥᠲᠦᠯᠪᠦᠷᠢ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠃ ᠤᠭ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠊ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠡᠷ ᠨᠢ ᠬᠦᠷᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠡᠯᠰᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠶᠤᠲᠠᠳ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ  ᠳᠠᠮᠵᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠪ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠂ ᠬᠥᠮᠦᠯᠢᠭ ᠂ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠊ᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠺᠷᠸᠳᠢᠲ ᠢᠶᠡᠷ ᠳᠠᠪᠲᠠᠨ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ ᠃ ᠰᠤᠷᠤᠬᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠪ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠂ ᠬᠥᠮᠦᠯᠢᠭ ᠂ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠊ᠢ 12 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠠᠩᠬᠢ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠺᠷᠸᠳᠢᠲ ᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠳ᠋ᠦ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠊ᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠤᠨ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠴᠢᠳ ᠊ᠢ ᠬᠠᠮᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠪ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠰᠡᠨ ᠵᠢᠨᠷ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ  ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢ ᠂ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠣᠨᠤᠪᠴᠢᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠂ ᠬᠡᠯᠡ ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠂ ᠵᠠᠩ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠂ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠤᠨᠴᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠪ ᠥᠪ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠊ᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠥᠲᠦᠯᠪᠦᠷᠢ ᠡᠴᠡ ᠪᠦᠷᠢᠮᠦᠰᠦᠨ ᠬᠠᠰᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠣᠬᠲᠣ ᠪᠢᠰᠢ ᠶᠤᠮ

ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠊ᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠵᠢᠨᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠲᠥᠯᠦᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠂ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠠᠬᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠵᠢᠨᠷ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳ᠋ᠦ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠂ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠬᠦ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠊ᠢ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠬᠦ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠪᠦᠬᠦ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠪ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠥᠲᠦᠯᠪᠦᠷᠢ ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠢᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠡᠴᠠ 2015 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ︽ᠲᠥᠷᠦ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ  ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ︾᠂ 2020 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ︽ᠠᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ – 2050︾ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠨ᠎ᠡ ᠃

ᠲᠡᠢᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ 2020 – 2024 ᠣᠨ ᠪ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪ ᠬᠥᠲᠦᠯᠪᠦᠷᠢ ᠵᠢᠨ 2.3.4 ᠳᠤ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠂ ᠬᠡᠯᠡ ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠂ ᠵᠠᠩ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠂ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠤᠨᠴᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠪ ᠥᠪ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠂ ᠰᠢᠳᠤᠷᠭᠤ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠪ ᠦᠵᠡᠯ᠂ ᠬᠠᠨᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠶᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪ ᠬᠥᠮᠦᠵᠢᠯ ᠊ᠢ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠬᠰᠠᠨ ᠵᠠᠩ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠂ ᠬᠥᠮᠦᠵᠢᠯ ᠂ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠥᠲᠦᠯᠪᠦᠷᠢ ᠵᠢ ᠥᠮᠴᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠂ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ ︾ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠃

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠣᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠵᠢᠨᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠲᠥᠯᠦᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠂ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠤᠨᠴᠢ ᠦᠵᠡᠯ ᠵᠢᠨᠷ ᠬᠥᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠂ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠂ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠪᠡᠨ ᠥᠪᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠵᠢᠨᠷ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠂ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠵᠢᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠪ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠳ᠋ᠦ ᠨᠢ ᠦᠭᠡᠢᠢᠰᠬᠡᠵᠦ ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠂ ᠬᠥᠷᠰᠢ ᠣᠷᠤᠨ ᠪ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠮᠡᠲᠦ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠤᠢᠢᠯᠰᠢᠷᠠᠯ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠂ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠲᠤᠬᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠪ ᠳᠤᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠪ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠂ ᠬᠡᠯᠡ ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠂ ᠵᠠᠩ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠂ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠤᠨᠴᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠪ ᠥᠪ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠊ᠢ ᠥᠪᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠂ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠦ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠴᠤ ᠂ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠲᠤᠬᠲᠠᠭᠠᠯ ᠂ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢ ᠵᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠵᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

  • ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ 2019 ᠣᠨ ᠪ 200 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤᠬᠲᠠᠭᠠᠯ ᠵᠢᠨᠷ ︽ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠂ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠲᠤ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠤᠨᠴᠢ ᠦᠵᠡᠯ ᠲᠥᠯᠦᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠪ ᠬᠥᠲᠦᠯᠪᠦᠷᠢ ︾ ᠶᠢ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠤᠭ ᠬᠥᠲᠦᠯᠪᠦᠷᠢ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠡᠷᠬᠡ ᠠᠰᠢᠭ ᠊ᠢ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠡᠩ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠂ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠤᠨᠴᠢ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠂ ᠬᠠᠨᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠬᠤᠢ ᠂ ᠥᠪ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠂ ᠵᠠᠩ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠊ᠢ ᠰᠤᠷᠲᠠᠯᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠨ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠡᠷᠴᠢᠮᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠂ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠊ᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠵᠢᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠃ ᠬᠥᠲᠦᠯᠪᠦᠷᠢ ᠵᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠂ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ 2020 – 2024 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃
  • ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ 2020 ᠣᠨ ᠪ 96 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤᠬᠲᠠᠭᠠᠯ ᠵᠢᠨᠷ ︽ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ  ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠪ ᠬᠥᠲᠦᠯᠪᠦᠷᠢ – III ︾ ᠶᠢ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠪᠠ ᠃ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠪ ᠬᠥᠲᠦᠯᠪᠦᠷᠢ ᠵᠢᠨ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ 2025 ᠣᠨ ᠡᠴᠠ ᠲᠥᠷᠦ ᠵᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠊ᠢ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠵᠢᠨᠷ ᠬᠥᠲᠦᠯᠦᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠰᠢᠳᠠ ᠪᠦᠬᠦ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ ᠪᠡᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠦ ᠰᠢᠯᠵᠢᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ  ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠂ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠪ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠊ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠦᠯᠵᠦ ᠂ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠊ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠬᠥᠲᠦᠯᠪᠦᠷᠢ 2019 – 2024 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠨ᠎ᠡ ᠃
  • ᠰᠠᠢᠢᠳ ᠤᠨ 2020 ᠣᠨ ᠪ A 390 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠲᠤᠬᠲᠠᠭᠠᠯ ᠵᠢᠨᠷ ︽ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠪ ᠶᠤᠰᠣ ᠵᠦᠢ ᠵᠢᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ︾ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠥᠲᠦᠯᠪᠦᠷᠢ ᠵᠢ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠵᠤ ᠂ 1 – 12 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠠᠩᠬᠢ ᠳᠤ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠃ ᠮᠥᠨ 1 – 5 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠠᠩᠬᠢ ᠵᠢᠨ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠊ᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠭᠠᠵᠤ ᠂ ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠶᠤᠰᠣ᠂ ᠬᠥᠮᠦᠵᠢᠯ︾ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃
  • ᠰᠠᠢᠢᠳ  ᠤᠨ 2020 ᠣᠨ ᠪ A144 ᠲᠤᠭᠠᠲᠤ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠵᠢᠨᠷ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠪ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ︾ ᠳ᠋ᠦ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠪ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠠᠪᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠪ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠩᠭᠦᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠬᠰᠠᠨ ᠃
  • ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪ ᠰᠠᠢᠢᠳ ᠤᠨ 2014 ᠣᠨ ᠪ ︽ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡᠯᠢᠭ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ︾A174 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠵᠢᠨᠷ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠊ᠢ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠪ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠦ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠦ ᠂ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠂ ᠡᠷᠬᠡ ᠵᠦᠢ ᠂ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠂ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪ ᠲᠥᠯᠦᠪᠰᠢᠯ ᠂ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠂ ᠪᠠᠭ ᠵᠢᠨᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠵᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠵᠢᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪ ᠰᠠᠢᠢᠳ ᠤᠨ 2014 ᠣᠨ ᠪ ︽ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠬᠰᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ︾A285 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠵᠢᠨᠷ ᠪᠠᠺᠠᠯᠠᠸᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠥᠲᠦᠯᠪᠦᠷᠢ ᠵᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠲᠥᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡᠨ ᠪ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠦ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠬᠰᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠂ ᠶᠤᠰᠣ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠦᠢ ᠂ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪ ᠶᠤᠰᠣ ᠵᠦᠢ ᠂ ᠡᠷᠬᠡ ᠵᠦᠢ ᠂ ᠹᠢᠯᠤᠰᠤᠹᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠳ ᠊ᠢ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ  ᠤᠳ ᠥᠮᠴᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠪᠦᠬᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠂ ᠺᠣᠯᠯᠸᠵᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠬᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠄  ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪ ᠶᠠᠮᠤᠨ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ