2.5 ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠯᠲᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠴᠠᠢ | News.MN

2.5 ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠯᠲᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠴᠠᠢ

 

ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠳ᠋ᠤᠯᠯᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠬᠤ ᠬᠠᠩᠰᠢ ᠣᠨ ᠪ ᠡᠬᠢᠨ ᠡᠴᠡ 4 ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠡᠷ ᠰᠤᠯᠠᠷᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠪ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠵᠢᠨᠷ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠪ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦ 1.8 ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠡᠷ ᠰᠤᠯᠠᠷᠠᠬᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠷᠦᠪᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦ 9.1% ᠴᠢᠩᠭᠠᠷᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠪ ᠰᠠᠭᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠩᠨᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠬᠠᠩᠰᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠣᠳᠠᠲᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠬᠠᠩᠰᠢ ᠣᠨ ᠪ ᠡᠬᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠨ 3% ᠪᠣᠯᠤᠨ 1% ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠴᠢᠩᠭᠠᠷᠠᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠲᠡᠢᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠳ᠋ᠤᠯᠯᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦ 4 ᠬᠤᠪᠢ ᠵᠢᠨ ᠰᠤᠯᠠᠷᠠᠯᠲᠠ ᠪᠣᠯ ᠵᠠᠢᠢᠯᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠬᠰᠠᠨ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠲᠥᠪ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠡᠴᠠ ᠦᠵᠡᠵᠡᠢ ᠃ ᠡᠺᠰᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ ᠣᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠬᠢᠨ ᠪ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠵᠢᠨᠷ 39 ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠬᠰᠠᠨ ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠴᠦ ᠠᠯᠲᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠤᠯᠲᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠢᠢᠵᠠᠢ ᠃ ᠡᠬᠢᠨ ᠪ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠵᠢᠨᠷ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ ᠪ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠡᠴᠡ 2.5 ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠤᠶᠤ 10.8 ᠲᠤᠨ ᠠᠯᠲᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠤᠬᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠸᠠᠯᠢᠶᠤᠲ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠤᠮᠣ ᠳᠡᠮᠵᠢᠯᠭᠡ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ