4 – 12 ᠵᠢᠯ ᠳ᠋ᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠢᠨᠨ ᠴᠠᠭᠠᠰᠢᠳᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠵᠢ ᠪᠡᠯᠡᠳᠦᠨ᠎ᠡ | News.MN

4 – 12 ᠵᠢᠯ ᠳ᠋ᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠢᠨᠨ ᠴᠠᠭᠠᠰᠢᠳᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠵᠢ ᠪᠡᠯᠡᠳᠦᠨ᠎ᠡ

 

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠢᠢᠳ ᠤ᠊ · ᠬᠦᠷᠡᠯᠰᠦ᠋ᠬᠡ 2020 ᠣᠨ ᠪ 10 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 08 ᠪ ᠫᠦᠷᠪᠦ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠲᠤ ᠭᠤᠪᠢ ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠂ ᠠᠯᠲᠠᠢ  ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠤᠮᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠯ᠎ᠠ ᠃ ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠤᠩᠭᠤᠷ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠦᠦᠷ ᠡᠴᠡ ᠭᠤᠪᠢ ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠰᠤᠮᠤ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡᠬᠢ 126.7 ᠺᠢᠯᠤᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠵᠤ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠯᠲᠠ ᠳᠦ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠯᠭᠡᠵᠦ ᠥᠭᠬᠦ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠂ ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠲᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠵᠤ ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠢᠷᠡᠬᠦ 4 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪ ᠬᠥᠲᠦᠯᠪᠦᠷᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠵᠢᠨᠷ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠪᠠ ᠃

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠴᠠ 4 – 12 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠪᠡᠯ ᠵᠤᠬᠢᠬᠤ ᠲᠤᠯᠭᠠᠮᠳᠠᠬᠰᠠᠨ 8 ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠊ᠢ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠵᠢᠨᠷ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠵᠢᠨᠨ ᠭᠤᠪᠢ – ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠲᠦ ᠰᠤᠨᠤᠰᠬᠠᠯ᠎ᠠ᠃

  1. 1. ᠡᠷᠴᠢᠮ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠪ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠡᠴᠠ ᠭᠠᠷᠬᠤ᠃ 2. ᠨᠧᠹᠲ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠵᠢᠨᠨ ᠳᠤᠲᠤᠭᠠᠳᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ᠃ 3. ᠬᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠪ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠊ᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠂ ᠳᠤᠲᠤᠭᠠᠳᠤ ᠵᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠬᠤ᠃ 4. ︽ ᠴᠠᠬᠢᠮ – ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ︾ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ 5 ᠂ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠨᠤᠭᠥᠳ ᠊ᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠢᠨᠷ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ 6. ᠬᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠪᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ᠃7. ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠳ᠋ᠦ ᠰᠢᠳᠤᠷᠭᠤ ᠶᠤᠰᠣ ᠵᠢ ᠲᠤᠬᠲᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ 8. ᠰᠤᠶᠤᠨ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠊ᠢ ᠡᠷᠴᠢᠮᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃

 

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ