ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠂ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠦ ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠪ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ 253 ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ | News.MN

ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠂ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠦ ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠪ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ 253 ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ

ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠂ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠰᠠᠳ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠵᠢᠨ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠢᠯᠡᠬᠦ ᠦᠵᠡᠯᠭᠡ ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ ᠵᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 21 – 25 ᠪ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠬᠢᠵᠡᠢ ᠃ ᠦᠵᠡᠯᠭᠡ ᠳ᠋ᠦ ᠨᠡᠢᠢᠰᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ 10810 ᠂ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ 12765 ᠠᠯᠪᠠ ᠬᠠᠭᠠᠬᠴᠢᠳ ᠬᠠᠮᠤᠷᠤᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠣᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ 13786 ᠂ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ 13757 ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠷᠤᠬᠳᠠᠵᠠᠢ ᠃

ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠂ ᠠᠷᠤ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠂ ᠤᠪᠰᠤ ᠂ ᠲᠥᠪ ᠂ ᠭᠤᠪᠢ ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠂ ᠬᠡᠨᠲᠡᠢ ᠂ ᠣᠷᠬᠤᠨ ᠂ ᠡᠮᠦᠨᠡᠭᠤᠪᠢ ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠥᠯᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠳᠤᠷᠤᠨᠠᠲᠤ ᠂ ᠵᠠᠪᠬᠠᠨ ᠂ ᠥᠪᠥᠷᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠂ ᠨᠡᠢᠢᠰᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠯᠠᠢᠬᠤ ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨᠵᠢᠷᠤᠬᠡ ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠩᠭᠤᠤᠯ ᠂  ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠡᠢ ᠲᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠂ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠨᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠴᠢ 180 ᠂ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠵᠠᠯᠭᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠴᠢᠳᠠᠰᠤ ᠳᠤ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠲᠠᠢ 1000 ᠂ ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠪ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ 353 ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪᠠᠢᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠮᠥᠨ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠵᠠᠯᠭᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠴᠢᠳᠠᠰᠤ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠲᠠᠢ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠳᠠᠭᠤᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠳᠠᠪᠲᠠᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠬᠠᠮᠤᠷᠤᠬᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠥᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠵᠢᠨᠨ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠬᠰᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠯ ᠊ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠡᠴᠠ ᠨᠢ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ