CoVid19  ᠤᠨ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠯ  316 ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ | News.MN

CoVid19  ᠤᠨ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠯ  316 ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ

ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ 24 ᠴᠠᠭ  ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠲᠦᠪ ᠦᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠯᠠᠪᠣᠷᠠᠲ᠋ᠤᠷᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ 677 ᠰᠤᠷᠢᠴᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠺᠣᠷᠤᠨᠠ ᠸᠢᠷᠦ᠋ᠰ  ᠢᠯᠡᠷᠡᠵᠡᠢ ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠺᠣᠷᠤᠨᠠ ᠸᠢᠷᠦ᠋ᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠯ  ᠤᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ 316 ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ ᠃ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠲᠦᠪ ᠲᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠬᠦᠨᠳᠦᠪᠲᠦᠷ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠣᠳᠣ ᠪᠡᠷ ᠬᠢᠨᠠᠯᠲᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠷᠪᠠ ᠂ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠬᠯᠠᠯᠲᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ