ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠬᠢᠬᠦ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠣᠯᠭᠤᠨ᠎ᠠ | News.MN

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠬᠢᠬᠦ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠣᠯᠭᠤᠨ᠎ᠠ

 

ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠪ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠵᠢᠨᠷ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠊ᠢ ᠳᠡᠮᠵᠢᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠥᠰᠦᠯ ᠊ᠢ ᠳᠡᠮᠵᠢᠯ᠎ᠡ ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠵᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠳ᠋ᠦ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠬᠦ ᠂ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠊ᠢ ᠳᠡᠮᠵᠢᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠂ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠵᠢ ᠡᠳ᠋  ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠡᠷᠬᠡ ᠵᠦᠢ ᠵᠢᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠥᠰᠦᠯ ᠊ᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠥᠷᠦ ᠡᠴᠡ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠊ᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠂ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠊ᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠲᠥᠷᠦ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ  ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠦᠯᠬᠦ ᠂ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠊ᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠳᠡᠮᠵᠢᠯᠭᠡ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠊ᠢ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠲᠤᠰᠬᠠᠵᠠᠢ ᠃

ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠴ᠊ ·ᠳᠠᠸᠠᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ᠄ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠰᠤᠯᠤᠩᠭᠤᠰ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠵᠢᠨ ᠬᠥᠮᠦᠵᠢᠯ ᠵᠢᠨᠷ ᠥᠰᠴᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠡᠨᠡ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠵᠢᠨᠨ ᠳᠡᠮᠵᠢᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠥᠰᠦᠯ ᠡᠷᠭᠦᠨ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠵᠢ ᠰᠠᠢᠢᠰᠢᠶᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠪᠠ ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠂ ᠪᠢᠳᠠ 1990 ᠣᠨ ᠡᠴᠠ ᠬᠤᠢᠢᠰᠢ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠂ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠵᠢᠨᠨ ᠣᠷᠬᠢᠬᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠃ ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ ᠪᠢᠰᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠵᠢᠨᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠠᠪᠠ ᠃

ᠰᠤᠶᠤᠯ  ᠦᠨ ᠰᠠᠢᠢᠳ ᠰ᠊ · ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠂ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠤᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠥᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠊ᠢ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ ᠊ᠢ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤᠭᠠᠳ ᠂ ᠪᠦᠰᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠦ ᠪᠡᠨ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠵᠢᠨᠷ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠬᠴᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠣᠯ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠮᠡᠪᠡ ᠃  ᠲᠡᠷᠡ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠲᠦᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠪ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠯ ᠊ᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠬᠰᠠᠨ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠲᠠᠪᠤ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡᠬᠢ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠯ ᠪᠤᠢ ᠵᠢ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤᠯ᠎ᠠ ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠵᠢᠨᠷ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠦ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠪ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠯ ᠊ᠢ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠡᠷ ᠪᠢᠰᠢ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠵᠢᠨᠷ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠊ᠢ ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯ᠎ᠠ ᠃

ᠪ᠊·ᠡᠩᠬᠡᠪᠠᠶᠠᠷ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠪ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠠᠪᠬᠤ ᠵᠢ ᠬᠤᠷᠢᠬᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠠᠪᠤᠪᠠᠯ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠊ᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠂ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠡᠲᠡᠭᠡᠳ ᠊ᠢ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠵᠢᠨᠷ ᠲᠤᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠥᠰᠦᠯ ᠳ᠋ᠦ ᠲᠤᠰᠬᠠᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠤᠴᠢᠷ ᠊ᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠ ᠃ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠢᠢᠳ ᠰ᠊ · ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠂ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠥᠰᠦᠯ ᠳ᠋ᠦ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠵᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠠᠪᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠬᠰᠠᠨ ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯ᠎ᠠ ᠃

 

 

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ