La Scala ᠲᠢᠶᠠᠲ᠋ᠷ ᠲᠤ ᠡ᠊ · ᠠᠮᠤᠷᠲᠦ᠋ᠪᠰᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ | News.MN

La Scala ᠲᠢᠶᠠᠲ᠋ᠷ ᠲᠤ ᠡ᠊ · ᠠᠮᠤᠷᠲᠦ᠋ᠪᠰᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ

 

ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠷᠢ ᠵᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠠᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠮᠥᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠯ ᠪᠣᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠵᠢᠨ   ᠮᠢᠯᠠᠨ ᠬᠤᠲᠠ ᠵᠢᠨ La Scala ᠲᠢᠶᠠᠲ᠋ᠷ ᠲᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠠᠷᠢᠲ᠋ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠡ ᠃ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠᠯ ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡᠴᠢᠨ ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ  ᠤᠨ ᠡᠯᠴᠢ ᠂ ᠳᠠᠭᠤᠷᠢ ᠵᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠡ᠊ · ᠠᠮᠤᠷᠲᠦ᠋ᠪᠰᠢᠨ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠮᠢᠯᠠᠨ ᠬᠤᠲᠠ ᠵᠢᠨ 242 ᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠲᠦ  La Scala ᠲᠢᠶᠠᠲ᠋ᠷ  ᠲᠤ ︽ᠠᠢᠳᠠ︾ ᠳᠠᠭᠤᠷᠢ ᠳᠤ ᠭᠤᠴᠤᠯᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠃

ᠡ᠊ · ᠠᠮᠤᠷᠲᠦ᠋ᠪᠰᠢᠨ ᠨᠢ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠂ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠂ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠪ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ  ᠂ ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠰᠤᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠲᠤᠮᠤᠬᠠᠨ ᠲᠢᠶᠠᠲ᠋ᠷ ᠲᠤ ᠭᠤᠴᠤᠯᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠦᠷᠢ ᠵᠢ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠷᠢ ᠵᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠥᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠢ ᠲᠤᠳᠣ ᠪᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰᠯᠢᠭ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠴᠢ ᠪᠢᠯᠡ ᠃ ᠲᠠᠬᠤᠯ  ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮ ᠡᠴᠠ 2020 ᠣᠨ ᠪ ᠡᠬᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠤᠬᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠢᠢᠬᠰᠠᠨ ᠬᠡᠳᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠲᠤᠬᠯᠠᠯᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠨᠢ ᠴᠤᠴᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠢᠢᠬᠰᠠᠨ ᠴᠦ ᠡᠢᠢᠨ ᠬᠦ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ La Scala ᠲᠢᠶᠠᠲ᠋ᠷ ᠲᠤ 19 ᠢ ᠳᠠᠭᠤᠰᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠵ᠊·ᠸᠸᠷᠳ᠋ ᠦᠨ︽ᠠᠢᠳᠠ︾ᠳᠠᠭᠤᠷᠢ  ᠳᠦ ᠠᠮᠤᠨᠠᠰᠷᠤ᠋ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠢ ᠳ᠋ᠦ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠡ ᠃ ᠵ᠊ ·ᠸᠸᠷᠳ᠋ ᠦᠨ︽ᠠᠢᠳᠠ︾ ᠳᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠤᠯ 1881 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠫᠠᠷᠢᠰ ᠬᠤᠲᠠᠨ᠎ᠠ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠷᠤᠮᠠᠨᠲ᠋ᠢᠭ ᠳᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠤᠮ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ