The Hu  ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠺᠯᠢᠫ ᠵᠢᠨᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ | News.MN

The Hu  ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠺᠯᠢᠫ ᠵᠢᠨᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ

 

ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠷᠤᠺ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠥᠩᠭᠡ ᠲᠥᠷᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠨᠢᠯ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠤᠢ  The Hu ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ Shoog Shoog ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠺᠯᠢᠫ ᠊ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ ᠃ ᠤᠭ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠳᠦ ᠬᠥᠰᠢᠭᠡᠨ ᠪ ᠠᠷᠤ ᠳᠦ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠬᠰᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠬᠢ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠣᠷᠤᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠲᠤᠰ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠡ ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠪᠠᠢᠢᠬᠰᠠᠨ ᠃  ᠲᠡᠳᠡ ᠡᠨᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠪᠦᠲᠦᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ︽ ТНЕ HU ᠄  Road to The Gereg ︾ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠲᠤ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠳ᠋ᠤ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠳ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠂ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠵᠢᠮᠰᠡᠭ ᠂ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠨᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠠᠷᠢᠵᠠᠢ ᠃

 

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ