50 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠳᠡᠪᠢᠰᠭᠡᠷᠲᠦ ᠬᠡᠪᠯᠡᠬᠦ ᠦᠦ | News.MN

50 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠳᠡᠪᠢᠰᠭᠡᠷᠲᠦ ᠬᠡᠪᠯᠡᠬᠦ ᠦᠦ

 

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠵᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪ᠊ ·ᠯᠾᠠᠬᠪᠠᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠤᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷᠲᠦ ᠵᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠵᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠊ᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠪ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠪ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠃ ᠪᠢᠳᠠ ᠡᠨᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠪ ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠡᠴᠡ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ︽ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠪ ᠠᠵᠢᠯ ᠶᠠᠪᠤᠬᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠥᠭᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠦᠭᠡᠢ ︾ᠭᠡᠯ᠎ᠡ ᠃

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠵᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪ᠊ · ᠯᠾᠠᠬᠪᠠᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ᠄ ᠮᠠᠨ ᠪ ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷᠲᠦ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠦᠨ ᠲᠤᠮᠣ ᠨᠢ 20 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ ᠃ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠊ᠢ ᠳ᠋ᠤᠯᠯᠠᠷ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠪᠡᠯ 7 ᠳ᠋ᠤᠯᠯᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠩᠴᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠃ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠪᠡᠨ ᠳ᠋ᠤᠯᠯᠠᠷ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠮᠠᠨ ᠪ ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠲᠦ ᠵᠢᠨ  ᠳᠡᠪᠢᠰᠭᠡᠷᠲᠦ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷᠲᠦ ᠵᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠵᠢ ᠨᠡᠮᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠤᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ  ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ