ᠮᠠᠢᠢᠳᠠᠷ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠪ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠬᠤᠷᠳᠤᠴᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠪᠤᠬᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ | News.MN

ᠮᠠᠢᠢᠳᠠᠷ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠪ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠬᠤᠷᠳᠤᠴᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠪᠤᠬᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ

 

ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠪ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠊ᠢ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠬᠦ 54 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠮᠠᠢᠢᠳᠠᠷ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠊ᠢ ᠂ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠤᠪᠠᠳᠢᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠪᠤᠷᠭᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠲᠥᠪ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ ᠰᠤᠮᠤ ᠵᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠦᠭᠭᠢᠶᠡᠮᠦᠷ ᠦᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠳᠦ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠨ ᠪᠣᠰᠬᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠡ ᠃ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ ᠳᠦ 54 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠮᠠᠢᠢᠳᠠᠷ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠪ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠯᠠᠬᠱᠠᠨ ᠊ᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠠᠭᠤᠰᠤᠬᠰᠠᠨ ᠠᠵᠠᠢ ᠃

ᠡᠨᠡ ᠣᠨ ᠳᠤ ᠰᠤᠪᠤᠷᠭᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠵᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠵᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠊ᠢ ᠭᠦᠢᠴᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠺᠠᠷᠺᠠᠽ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠊ᠢ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠢᠳᠡ ᠶᠠᠪᠤᠬᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠤᠯᠠᠮ ᠵᠢᠨᠷ ᠢᠷᠡᠬᠦ 2021 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠊ᠢ ᠥᠩᠭᠡᠯᠡᠵᠦ ᠠᠯᠲᠠᠳᠠᠬᠤ ᠮᠥᠨ  ᠱᠦᠩᠰᠢᠭᠯᠡᠵᠦ ᠂ ᠮᠡᠯᠮᠡᠢ ᠵᠢ ᠨᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠲᠥᠯᠦᠪᠯᠡᠵᠡᠢ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ