ᠨ᠊ · ᠪᠠᠲᠤᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠨᠠᠷ A ᠰᠤᠷᠢᠴᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠵᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ  ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠵᠡᠢ | News.MN

ᠨ᠊ · ᠪᠠᠲᠤᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠨᠠᠷ A ᠰᠤᠷᠢᠴᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠵᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ  ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠵᠡᠢ

 

ᠥᠨᠦᠳᠦᠷ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠪ ᠪᠥᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠡᠴᠠ 2020 ᠣᠨ ᠪ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠪ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠪᠦᠭᠡ ᠵᠢᠨ 16 ᠪᠥᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠪ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠵᠢ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ ᠳ᠋ᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ᠎ᠡ ᠃ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠡᠨ ᠢ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠰᠤᠯᠤᠩᠭᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠯᠠᠪᠣᠷᠠᠲ᠋ᠤᠷᠢ ᠳᠦ ᠢᠯᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠬᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 8᠎ ᠳ᠋ᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠲᠤᠰ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠦ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤᠬᠰᠠᠨ ᠵᠢᠨᠷ ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠴᠠᠭᠠᠢ ᠪ᠊ · ᠪᠠᠲᠤ – ᠣᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠡᠴᠠ ᠬᠤᠷᠢᠭᠠᠲᠠᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠥᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠪᠣᠳᠠᠰ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠨ᠊ · ᠪᠠᠲᠤᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠠᠴᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠥᠷᠦᠯ  ᠤᠨ ᠂  ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ ᠷ᠊ · ᠫᠦᠷᠪᠦᠳᠠᠭᠪᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠷᠢᠬᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠵᠢᠬᠰᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠬᠲᠠᠬᠰᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠥᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ