ᠪᠥᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠤᠪᠰᠤ ᠪᠥᠬᠡᠴᠦᠳ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯ ᠳ᠋ᠦ ᠣᠴᠢᠬᠤ ᠦᠦ | News.MN

ᠪᠥᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠤᠪᠰᠤ ᠪᠥᠬᠡᠴᠦᠳ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯ ᠳ᠋ᠦ ᠣᠴᠢᠬᠤ ᠦᠦ

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠪ ᠪᠥᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠪ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠮᠠᠷᠭᠤᠭᠠᠨ  ᠳᠤ ᠤᠪᠰᠤ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠬᠡᠴᠦᠳ ᠳᠠᠪᠠᠭᠤ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠤᠰ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠪ ᠴᠠᠭᠠᠰᠢᠳᠠ ᠵᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠯᠲᠠᠢ ᠃ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 24᠎ ᠳ᠋ᠦ ᠲᠤᠪᠯᠠᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠪ ᠪᠥᠬᠡ ᠵᠢᠨ  ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠨ ᠪ ᠰᠡᠴᠡᠳ ᠤᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠤᠪᠰᠤ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠬᠡᠴᠦᠳ ᠢᠯᠡᠳᠲᠡ ᠳᠠᠪᠠᠭᠤ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠠᠵᠢᠬᠯᠠᠬᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠮᠠᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠊ᠢ ᠡᠴᠦᠰᠯᠡᠬᠦ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠰᠡᠴᠡᠳ ᠤᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ 13 ᠪᠥᠬᠡ ᠵᠢᠨ 10 ᠨᠢ ᠤᠪᠰᠤ ᠪᠥᠬᠡᠴᠦᠳ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ