ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠪ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠢᠢᠳ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠳᠤ ᠠᠢᠯᠴᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ | News.MN

ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠪ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠢᠢᠳ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠳᠤ ᠠᠢᠯᠴᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ

 

ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠪ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠢᠢᠳ  ᠮᠤᠲᠸᠭᠢ ᠲᠤᠰᠢᠮᠢᠴᠤ᠋ ᠡᠨᠡ ᠳᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠲᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤ ᠠᠢᠢᠯᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠲᠥᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ  Mainichi ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠳᠤ ᠥᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠵᠢᠨᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠠᠢ ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠤᠢᠢᠲᠤ ᠰᠤᠯᠤᠩᠭᠤᠰ  ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢᠢᠯᠠᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠵᠢᠨᠷ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠦ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ᠄ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠬᠤᠢᠢᠲᠤ ᠰᠤᠯᠤᠩᠭᠤᠰ ᠂ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠃ ᠲᠡᠢᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢᠢᠯᠠᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠦᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠵᠢᠨᠷ ᠬᠤᠢᠢᠲᠤ ᠰᠤᠯᠤᠩᠭᠤᠰ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠊ᠢ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠬᠴᠢ ᠣᠷᠤᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠶᠠᠷᠢᠬᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠡ ᠃

ᠮᠥᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠂ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠵᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠭ ᠊ᠢ ᠬᠥᠩᠭᠡᠪᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠲᠠᠭᠠᠮᠠᠬᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠮᠤᠲᠸᠭᠢ ᠲᠤᠰᠢᠮᠢᠴᠤ᠋ ᠠᠢᠢᠯᠴᠢᠯᠠᠯ  ᠤᠨ ᠵᠢᠨᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠢᠢᠳ ᠤ᠊ · ᠬᠦᠷᠡᠯᠰᠦ᠋ᠬᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪ ᠰᠠᠢᠢᠳ ᠨ᠊ ·ᠡᠩᠬᠡᠲᠠᠢᠪᠤᠩ ᠲᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠪ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ  ᠤᠨ ᠰᠠᠢᠢᠳ ᠺᠤᠨᠤ᠋ ᠲᠠᠷᠤ᠋ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠠᠢᠢᠯᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠬᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ ᠃

 

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ