ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠦᠯᠲᠡ ᠵᠢᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ ᠂ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠬᠴᠢᠳ ᠊ᠢ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ᠎ᠠ | News.MN

ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠦᠯᠲᠡ ᠵᠢᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ ᠂ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠬᠴᠢᠳ ᠊ᠢ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ᠎ᠠ

 

ᠥᠨᠦᠳᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠦᠯᠲᠡ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠪ 64 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠣᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠪ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠪ ᠳᠡᠳ᠋ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠴ᠊·ᠨᠠᠷᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠦᠯᠲᠡ ᠵᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠪ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠬᠴᠢ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠩᠰᠡᠮ᠎ᠠ ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠪ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ  ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠪᠢᠮᠪᠠᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠡᠨᠳᠦᠠᠠᠶᠤᠰᠢ ᠨᠠᠷ ᠊ᠢ︽ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ  ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷ︾᠂ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ  ᠤᠨ  ᠨᠢᠮᠠᠵᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠵᠢᠨᠷ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ᠎ᠠ ᠃

ᠵ᠊·ᠳᠡᠩᠰᠡᠮ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠦᠯᠲᠡ ᠵᠢᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠪ ᠮᠠᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠬᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠪ᠊ ·ᠴᠡᠨᠳᠦᠠᠠᠶᠤᠰᠢ ᠨᠢ 81 – 85  ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠡᠮ ᠦᠨ ᠵᠢᠩ ᠳ᠋ᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠵᠢ 12 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠲᠤᠬᠲᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠳ ᠦᠨ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ᠂ ᠲᠠᠢᠢᠯᠠᠨᠳ᠋ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪ ᠨᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠲᠦ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠨᠤᠭᠦᠳ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠮᠸᠳᠠᠯ ᠊ᠢ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠪᠠ ᠃ ᠮᠥᠨ ᠴ᠊·ᠨᠢᠮᠠᠵᠤᠯᠠ ᠨᠢ 49 – 55 ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠡᠮ ᠦᠨ ᠵᠢᠩ ᠳ᠋ᠦ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠵᠢ 25 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠲᠤᠬᠲᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ᠂ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠠᠢᠢᠯᠠᠨᠳ᠋  ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪ ᠨᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠲᠦ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠮᠸᠳᠠᠯ ᠊ᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠵᠠᠢ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ