ᠡᠳ᠋  ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠲᠠᠪᠤ ᠡᠴᠠ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠡᠷ ᠥᠰᠦᠨ᠎ᠡ | News.MN

ᠡᠳ᠋  ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠲᠠᠪᠤ ᠡᠴᠠ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠡᠷ ᠥᠰᠦᠨ᠎ᠡ

 

ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠡᠴᠠ ᠵᠢᠯ ᠳ᠋ᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠭ ᠂ ᠪᠦᠰᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ  ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠢᠢᠮᠣ ᠲᠠᠢᠢᠯᠤᠨ ᠊ᠢ ᠥᠴᠦᠭᠡᠳᠦᠷ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠪᠠ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪ ᠲᠠᠢᠢᠯᠤᠨ ᠊ᠢ ︽ᠬᠤᠷᠢᠭ᠎ᠠ ᠴᠡᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠲᠡ ᠤᠷᠤᠭᠤ ︾ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠠᠢ ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠂ ᠸᠢᠶᠧᠲ᠋ᠨᠠᠮ ᠂  ᠲᠠᠢᠯᠠᠨᠳ᠋ ᠂ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠰᠤᠯᠤᠩᠭᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋  ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠊ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠵᠥᠪᠯᠡᠮᠵᠢ ᠨᠤᠭᠦᠳ ᠊ᠢ ᠡᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠠᠬᠲᠠᠭᠠᠵᠠᠢ ᠃ ᠲᠤᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠂ ᠮᠠᠨ ᠪ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠴᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠬᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦ ᠠᠪᠤᠬᠰᠠᠨ ᠬᠤᠷᠢᠭ᠎ᠠ ᠴᠡᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠵᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠪ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠳᠤ ᠲᠤᠮᠤᠬᠠᠨ ᠰᠤᠷᠢᠯᠲᠠ ᠤᠴᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠡᠷᠢᠯᠲᠡ ᠰᠤᠯᠠᠷᠠᠬᠰᠠᠨ ᠵᠢᠨᠷ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠡᠨᠡ ᠣᠨ ᠳᠤ 2.4 ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠡᠷ ᠠᠬᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠠᠭᠠᠮᠠᠬᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠂ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠥᠷᠦᠩᠭᠡ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠡᠴᠠ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠮᠠᠨ ᠪ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ 2021 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠪᠤ ᠡᠴᠠ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠡᠷ ᠥᠰᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠲᠤᠭᠠᠴᠠᠬᠰᠠᠨ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠲᠤᠭᠠᠳᠤ ᠡᠷᠢᠯᠲᠡ ᠰᠤᠯᠠ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠴᠦ ᠬᠥᠷᠦᠩᠭᠡ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠡᠺᠰᠫᠣᠷᠲ ᠨᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠬᠤᠢᠢᠰᠢ ︽ᠺᠤᠸᠢᠳ᠋ – 19︾ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠰᠠᠨ ᠵᠢᠨᠷ 2020 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠡᠳ᠋  ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠨᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠡᠷ ᠥᠰᠬᠦ ᠲᠥᠯᠦᠪᠲᠡᠢ᠃

ᠲᠤᠰ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠵᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠂ ᠨᠤᠮᠤᠬᠠᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠵᠢᠨ ᠪᠦᠰᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠬᠰᠠᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠸᠢᠺᠲ᠋ᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠺᠸᠠᠺᠠ᠄︽ᠴᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠬᠤᠯ ᠦᠨ ᠨᠥᠯᠦᠭᠡ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠲᠦ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠲᠤᠰᠤᠭᠠᠳ ᠵᠤᠬᠰᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠪ ᠡᠩᠨᠡᠭᠡ ᠵᠢ ᠲᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠃ ᠪᠦᠰᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠤᠷᠢᠯᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤᠯᠭᠠᠷᠠᠵᠤ ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠳ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠮᠠᠰᠢ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠰᠤᠩᠭᠤᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠲᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ ᠃ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠊ᠢ ᠣᠨᠤᠰᠢᠯᠠᠬᠤ ᠂ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠬᠢ ᠵᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠬᠥᠷᠦᠩᠭᠡ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠂ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤᠰ ᠂ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠰᠸᠺᠲ᠋ᠤᠷ ᠊ᠢ ᠬᠠᠮᠤᠷᠤᠬᠰᠠᠨ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠊ᠢ ᠥᠷᠭᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ︾ᠬᠡᠮᠡᠪᠡ ᠃

 

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ