ᠰ᠊ · ᠴᠡᠭᠮᠢᠳ ᠣᠷᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠦ ᠵᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠪᠡ | News.MN

ᠰ᠊ · ᠴᠡᠭᠮᠢᠳ ᠣᠷᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠦ ᠵᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠪᠡ

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠢᠨᠨ ︽ᠹᠷᠤᠨᠲ︾ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠬᠰᠠᠨ ᠰ᠊ · ᠴᠡᠭᠮᠢᠳ ᠥᠴᠦᠭᠡᠳᠦᠷ ᠣᠷᠤᠰ  ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠪ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠯ  ᠤᠨ ᠣᠳᠤᠨ ᠭᠠᠷᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠸ᠊ · ᠫᠦᠲ᠋ᠢᠨ ᠪ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠵᠢᠨᠷ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠣᠳᠤᠨ ᠊ᠢ ᠣᠯᠭᠤᠵᠠᠢ ᠃ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠊ᠢ ᠣᠷᠤᠰ ᠡᠴᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠣᠨᠴᠠ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡᠲᠦ ᠡᠯᠴᠢᠨ ᠰᠠᠢᠢᠳ ᠢ᠊ · ᠺ᠊ · ᠠᠽᠢᠽᠤᠪ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠃

ᠳᠤᠮᠲᠠᠭᠤᠪᠢ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠮᠤ ᠵᠢᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠂ ᠡᠳᠦᠭᠡ 98 ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠰ᠊ · ᠴᠡᠭᠮᠢᠳ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠠᠢᠢᠨ ᠪ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠡᠴᠠ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠮᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠷᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠡᠯᠡᠭ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠠᠬᠢ ᠴᠤᠪᠤᠭᠠᠨ ᠪ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠃ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢ ᠪᠣᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ 18 ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠵᠠᠢ ᠃

 

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ