ᠬᠢᠲᠠᠳ  ᠤᠳ ᠬᠢᠮᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠤᠷᠲᠤ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ | News.MN

ᠬᠢᠲᠠᠳ  ᠤᠳ ᠬᠢᠮᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠤᠷᠲᠤ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ

 

ᠬᠢᠮᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠤᠷᠲᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠶᠤᠯᠲᠠᠢ ᠪᠣᠳᠠᠰ  ᠤᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠂ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠬᠠᠩᠭᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠬᠢᠯᠢ ᠪᠡᠷ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠵᠢ ᠨᠢ ᠲᠡᠳᠦᠢᠢᠯᠡᠨ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠳᠦᠢ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠠᠸᠠ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠠᠨᠵᠢᠷᠤᠬᠡ ᠲᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠬᠢ ᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠪ ᠬᠤᠤᠷᠲᠤ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠬᠰᠠᠨ ᠊ᠢ ᠴᠠᠬᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠯ᠎ᠡ ᠃ ᠲᠤᠰ ᠲᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠪ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢᠯᠠᠳᠠᠭ ︽ᠡᠮ ᠰᠤᠯᠢᠦᠲ︾ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠵᠢᠨ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠯ  ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ 20 ᠲᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ ᠬᠢᠮᠢ ᠵᠢᠨ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠬᠰᠠᠨ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠃ ︽ᠬᠡᠳᠦᠢᠢᠪᠡᠷ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠭᠴᠢᠳ ᠨᠢ ᠮᠸᠲ᠋ᠠᠨᠤᠯ ᠬᠡᠮᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠴᠦ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠵᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠵᠢ ᠲᠤᠬᠲᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠦ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ  ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ  ᠤᠨ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠵᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠡᠨᠡ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠪ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠊ᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠬᠰᠠᠨ︾ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ᠎ᠡ ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠤᠭ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠊ᠢ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠭᠴᠢ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠪ ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠵᠢᠨᠷ ᠮᠸᠲ᠋ᠠᠨᠤᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠮᠸᠲ᠋ᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠫᠢᠷᠲ ᠮᠥᠨ ᠪᠣᠯ ᠬᠤᠤᠷ ᠂ ᠠᠶᠤᠯ ᠊ᠢ ᠨᠢ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠭᠠᠳᠠᠷᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠪᠢᠵᠡ ᠡ ᠃ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ︽ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠴᠢᠨᠦ᠎ᠠ︾ᠵᠢᠨ ᠭᠡᠬᠦ ᠂ ᠮᠸᠲ᠋ᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠫᠢᠷᠲ ᠵᠢᠨᠷ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠬᠤᠤᠷᠳᠠᠵᠤ ᠂ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠂ ᠠᠮᠢ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠨᠨ ᠬᠤᠬᠢᠷᠠᠬᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ ᠃ ᠮᠸᠲ᠋ᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠫᠢᠷᠲ ᠊ᠢ ᠤᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠦᠯᠡᠰᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦᠨ ᠪ ᠦᠨᠦᠷ ᠊ᠢ ᠳᠠᠷᠤᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳ᠋ᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠵᠤᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠬᠢᠮᠢ ᠵᠢᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠪᠠᠬᠰᠢ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ