ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠠᠷᠬᠢᠲ᠋ᠧᠺᠲ᠋ᠦ᠋ᠷ  ᠤᠨ ︽ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ︾ ᠶᠢ ᠳᠡᠯᠭᠡᠪᠡ | News.MN

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠠᠷᠬᠢᠲ᠋ᠧᠺᠲ᠋ᠦ᠋ᠷ  ᠤᠨ ︽ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ︾ ᠶᠢ ᠳᠡᠯᠭᠡᠪᠡ

 

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠬᠤᠲᠠ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠠᠷᠬᠢᠲ᠋ᠧᠺᠲ᠋ᠦ᠋ᠷ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠊ᠢ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠠᠷᠬᠢᠲ᠋ᠧᠺᠲ᠋ᠦ᠋ᠷ ᠥᠨᠦ ᠴᠠᠭ  ᠲᠤ – 2020︾ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠊ᠢ ᠥᠴᠦᠭᠡᠳᠦᠷ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯ᠎ᠡ ᠃ ︽ᠬᠤᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡ ︾ᠰᠡᠳᠦᠪ  ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ  ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠬᠤ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠷᠬᠢᠲ᠋ᠧᠺᠲ᠋ᠦ᠋ᠷ  ᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠵᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠥᠯᠦᠪᠯᠡᠯᠲᠡ ᠂ ᠳ᠋ᠢᠽᠠᠢᠢᠨ ᠊ᠢ ᠳᠡᠯᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠵᠢᠨᠷ ᠵᠢᠨᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠃ ᠮᠥᠨ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠯ᠂ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠯᠲᠠ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠲᠤᠯᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠂ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠵᠢᠨᠨ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠃ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠦᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠵᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠲᠠ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨᠲᠦ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠪ ᠨᠡᠢᠢᠰᠯᠡᠯ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤᠷᠤᠮ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ  ᠤᠨ ᠴᠤᠬᠴᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ︾ᠲᠥᠰᠦᠯ ᠊ᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ ᠳ᠋ᠦ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠥᠰᠦᠯ  ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠷᠤ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠂ ᠥᠪᠥᠷᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠲᠤᠮᠤᠬᠠᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠪ ᠴᠤᠬᠴᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠤᠰ ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ  ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠳ᠋᠊·ᠮᠢᠴᠢᠳᠰᠦ᠋ᠷᠤᠩ᠄︽ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠬᠠᠬᠰᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠡᠴᠠ ᠬᠠᠨᠳᠢᠪ ᠴᠤᠬᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠲᠥᠰᠦᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠩᠬᠦᠦᠵᠢᠯᠲᠡ ᠵᠢ ᠪᠣᠰᠬᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠥᠯᠦᠪᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ ︾ ᠭᠡᠯ᠎ᠡ ᠃

 

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ