ᠲ᠊ · ᠪᠣᠷᠤᠬᠦᠦ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠵᠢᠨᠷ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠵᠠᠢ | News.MN

ᠲ᠊ · ᠪᠣᠷᠤᠬᠦᠦ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠵᠢᠨᠷ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠵᠠᠢ

ᠪᠷᠢᠲ᠋ᠠᠨ ᠪ ᠯᠤᠨᠳᠤᠨ ᠬᠤᠲᠠ ᠳᠤ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠳᠠᠭ  International British film festival ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠂ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠮᠠᠭ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠵᠢᠨᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠪ᠊·ᠤᠳᠬᠤᠨᠵᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ  The woman ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠤᠭ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠳᠤ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠᠲᠠᠢ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠨᠤᠮᠢᠨᠠᠼ ᠲᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡᠴᠢᠨ ᠴ᠊ · ᠤᠨᠳᠤᠷᠤᠯ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠳᠦᠷᠢ ᠂ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡᠴᠢᠨ ᠲ᠊ · ᠪᠣᠷᠤᠬᠦᠦ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠳᠦᠷᠢ ᠵᠢᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠵᠡᠢ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ