ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠲᠥᠷᠦᠯᠲᠡ 1.3 ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠵᠠᠢ | News.MN

ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠲᠥᠷᠦᠯᠲᠡ 1.3 ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠵᠠᠢ

 

2020 ᠣᠨ ᠪ ᠡᠬᠢᠨ ᠪ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠵᠢᠨᠷ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ 51 ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠮᠠᠨᠳᠤᠯᠠᠵᠠᠢ ᠃ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠᠯ ᠂ ᠡᠨᠡ ᠣᠨ ᠪ ᠡᠬᠢᠨ ᠪ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠵᠢᠨᠷ 50.9 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠡᠬᠡ ᠠᠮᠤᠷᠵᠢᠬᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠣᠨ ᠪ ᠮᠥᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ 672 ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠠᠮᠤᠷᠵᠢᠬᠰᠠᠨ ᠡᠬᠡᠴᠤᠤᠯ ᠤᠨ 37.4 ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ 73.5 ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠢ 6 ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠮᠦᠰᠦᠨ ᠪ ᠬᠢᠨᠠᠯᠲᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠷᠤᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠣᠨ ᠪ ᠮᠥᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ 649 ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠶᠤ 1.7 ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠵᠠᠢ ᠃

5 ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡᠬᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠪ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠡᠨᠳᠡᠭᠳᠡᠯ ᠦᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠳᠤᠲᠠᠭᠤ  ᠲᠦᠷᠦᠯᠲᠡ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃︽ᠥᠷᠭᠥᠭᠡ︾ ᠠᠮᠤᠷᠵᠢᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠡᠨᠡ ᠣᠨ ᠪ ᠡᠬᠢᠨ ᠪ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠵᠢᠨᠷ 12 ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠡᠬᠡ ᠠᠮᠤᠷᠵᠢᠬᠰᠠᠨ ᠡᠴᠠ 500 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠨᠢᠷᠠᠢ ᠳᠤᠲᠠᠭᠤ ᠲᠥᠷᠦᠵᠡᠢ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ