1.8 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠨᠤᠬᠳᠠᠯ ᠠᠰᠢᠭ ᠵᠢᠨᠨ ᠠᠪᠴᠠᠢ  | News.MN

1.8 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠨᠤᠬᠳᠠᠯ ᠠᠰᠢᠭ ᠵᠢᠨᠨ ᠠᠪᠴᠠᠢ 

 

ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 31᠎ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠢᠢᠰᠢ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪ  ᠭᠦᠢᠯᠭᠡᠭᠡ ᠪᠡᠷ 1,818,161 ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠰ ᠲᠠᠪᠤᠨᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪ ᠨᠤᠬᠳᠠᠯ ᠠᠰᠢᠭ ᠊ᠢ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠦᠨᠡᠲᠦ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤᠨ ᠪ ᠲᠥᠪᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠥᠪ  ᠤᠨ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠬᠦ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠵ᠊ · ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢᠮ᠎ᠠ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠥᠭᠭᠦᠯ᠎ᠡ ᠃

ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ᠄ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠰ ᠲᠠᠪᠤᠨᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠭᠴᠢ 2,512,768 ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠥᠨᠦᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠵᠢᠨᠷ 1,818,161 ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪ ᠨᠤᠬᠳᠠᠯ ᠠᠰᠢᠭ ᠵᠢᠨᠨ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠰ ᠲᠠᠪᠤᠨᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ 179.8 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠊ᠢ ᠲᠥᠷᠦ ᠵᠢᠨ ᠰᠠᠩ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠮᠠᠨ ᠪ ᠲᠥᠪᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠥᠪ  ᠤᠨ ᠳᠠᠩᠰᠠ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠪᠢᠳᠠ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠲᠦ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠊ᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ᠃ ᠮᠠᠨ ᠪ ᠲᠥᠪ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠨᠤᠬᠳᠠᠯ ᠠᠰᠢᠭ  ᠤᠨ ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠵᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠬᠴᠠ ᠵᠢᠨ  ᠭᠦᠢᠯᠭᠡᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠳᠡᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 31᠂ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 7 ᠂ 9 ᠂ 14 ᠂ 21᠎ ᠳ᠋ᠦ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪ ᠭᠦᠢᠯᠭᠡᠭᠡ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠃ ᠥᠴᠦᠭᠡᠳᠦᠷ ᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ 292,024 ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠪ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪ ᠨᠤᠬᠳᠠᠯ ᠠᠰᠢᠭ ᠊ᠢ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠯ᠎ᠡ ᠃ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠭᠴᠢᠳ ᠦᠨ 72 ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠢ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪ ᠨᠤᠬᠳᠠᠯ ᠠᠰᠢᠭ ᠵᠢᠨᠨ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠯ᠎ᠡ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ