ᠵᠡᠰ  ᠤᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ 55 ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠡᠷ ᠥᠰᠴᠡᠢ | News.MN

ᠵᠡᠰ  ᠤᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ 55 ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠡᠷ ᠥᠰᠴᠡᠢ

 

ᠵᠡᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠩᠰᠢ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠰᠠᠩ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠲᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠨᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠬᠦᠷᠪᠡ᠃ ᠤᠭ ᠲᠠᠸᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠪ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠢ ᠨᠤᠬᠳᠠᠳᠠᠭ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠲᠤ ᠵᠡᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠢᠯᠲᠡ ᠶᠡᠬᠡᠰᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠯᠲᠡ ᠡᠭᠦᠰᠴᠦ ᠂ ᠳ᠋ᠤᠯᠯᠠᠷ  ᠤᠨ ᠬᠠᠩᠰᠢ ᠰᠤᠯᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠳ᠋  ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ  ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠵᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠳᠤ ᠬᠥᠷᠰᠢ ᠵᠢᠨ ᠳᠤᠲᠤᠭᠠᠳᠤ ᠵᠢᠨ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠪ ᠥᠰᠦᠯᠲᠡ ᠵᠢᠨ ᠲᠥᠯᠦᠪ ᠊ᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠯᠤᠨᠳᠤᠨ ᠪ ᠮᠧᠲ᠋ᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠢᠷᠵᠢ ᠳ᠋ᠦ ᠲᠤᠨ ᠵᠡᠰ ᠤᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ 6850 ᠳ᠋ᠤᠯᠯᠠᠷ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ 2018 ᠣᠨ ᠪ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠬᠤᠢᠢᠰᠢᠬᠢ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠤᠮ ᠃

ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠮᠧᠲ᠋ᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠩᠰᠢ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠤᠨ 45 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠵᠢᠨᠨ ᠳᠤᠤᠷᠠᠳᠤ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠢᠢᠰᠢ 55 ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠡᠷ ᠥᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠮᠥᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠥᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠊ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠭᠡᠴᠢᠳ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠵᠡᠢ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ