ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠵᠢᠦᠳᠤᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠲᠤᠬᠲᠠᠭᠠᠯ᠎ᠠ | News.MN

ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠵᠢᠦᠳᠤᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠲᠤᠬᠲᠠᠭᠠᠯ᠎ᠠ

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠵᠢᠦᠳᠤᠣ ᠪᠥᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ  ᠵᠢᠦᠳᠤᠣ ᠵᠢᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠊ᠢ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠣᠨ ᠳᠠᠭᠤᠰᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠴᠤᠪᠤᠷᠠᠯ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠪᠣᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠴᠢᠨᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠯᠭᠤᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠪ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠦᠳᠤᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠠᠢ ᠃ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢᠢᠴᠦᠳ ᠤᠨ 66  ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠡᠮ ᠂ – 100  ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠡᠮ ᠂ +100  ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠡᠮ ᠵᠢᠩ ᠳ᠋ᠦ ᠴᠢᠨᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢᠢᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠵᠢᠩ ᠳ᠋ᠦ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠣᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠃

ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢᠢᠴᠦᠳ ᠄

  • 60 ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠡᠮ ᠵᠢᠩ ᠳ᠋ᠦ ᠡ᠊ · ᠰᠤᠮᠢᠶᠠᠪᠠᠽᠠᠷ 2460 ᠤᠨᠤᠭ᠎ᠠ
  • 66 ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠡᠮ ᠵᠢᠩ ᠳ᠋ᠦ ᠶᠤ᠊ · ᠪᠠᠰᠠᠬᠦᠦ 1550 ᠤᠨᠤᠭ᠎ᠠ
  • 73 ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠡᠮ ᠵᠢᠩ ᠳ᠋ᠦ ᠴ᠊ · ᠴᠤᠬᠲᠤᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ 2190 ᠤᠨᠤᠭ᠎ᠠ
  • 81 ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠡᠮ ᠵᠢᠩ ᠳ᠋ᠦ ᠨ᠊ · ᠳᠠᠬᠸᠠᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ 2100 ᠤᠨᠤᠭ᠎ᠠ
  • 90 ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠡᠮ ᠵᠢᠩ ᠳ᠋ᠦ ᠭ᠊ · ᠠᠯᠲᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ 1700 ᠤᠨᠤᠭ᠎ᠠ
  • – 100 ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠡᠮ ᠵᠢᠩ ᠳ᠋ᠦ ᠪ᠊ · ᠭᠤᠨᠴᠤᠬᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ 1190 ᠤᠨᠤᠭ᠎ᠠ
  • +100 ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠡᠮ ᠵᠢᠩ ᠳ᠋ᠦ ᠣ᠊ · ᠰᠡᠴᠡᠨᠴᠡᠩᠭᠡᠯ 1200 ᠤᠨᠤᠭ᠎ᠠ
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ