ᠣᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ 17 161 ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠡᠪᠰᠢᠨ᠎ᠡ | News.MN

ᠣᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ 17 161 ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠡᠪᠰᠢᠨ᠎ᠡ

 

ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠨᠡᠢᠢᠰᠯᠡᠯ ᠂ ᠰᠤᠮᠤ ᠲᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ2020 ᠣᠨ ᠪ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢᠲᠦ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠤᠯᠢ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 15᠎ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠤᠭ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠪ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋᠊ · ᠪᠠᠶᠠᠨᠳᠦ᠋ᠭᠦᠷᠡᠩ ᠥᠨᠦᠳᠦᠷ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠪᠡ ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠄ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠂ ᠨᠡᠢᠢᠰᠯᠡᠯ ᠂ ᠰᠤᠮᠤ ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠦᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠤᠯᠢ ᠵᠢ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠡᠷ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠢᠬᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠡᠨᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 30᠎ ᠡᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠃ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠂ ᠨᠡᠢᠢᠰᠯᠡᠯ  ᠤᠨ 22 ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 31᠎ ᠡᠴᠡ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 6 ᠪ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠂ ᠨᠥᠬᠥᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 20 ᠪ ᠳᠠᠭᠤᠰᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠃ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠦᠨᠡᠮᠯᠡᠬᠦ ᠵᠢ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠤᠶᠤ ᠡᠨᠡ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 30᠎ ᠳ᠋ᠦ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠥᠭᠭᠦᠨ᠎ᠡ ᠃

ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ 8169 ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡ 17 ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ 161 ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠬᠦ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠂ ᠨᠡᠢᠢᠰᠯᠡᠯ ᠤᠨ 816 ᠮᠠᠨᠳᠠᠲ  ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡ 1901 ᠂ ᠰᠤᠮᠤ ᠵᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ 7062 ᠮᠠᠨᠳᠠᠲ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠨᠠᠮ ᠡᠴᠠ 14388 ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠵᠢᠨ 291 ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ 6 ᠨᠠᠮ ᠡᠪᠰᠡᠯ ᠡᠴᠡ 696 ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠴᠢ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠬᠦ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠡ ᠃

 

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ