ᠮ᠊ · ᠪᠠᠲᠤᠳᠠᠸᠠ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠴᠢᠨᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 202 ᠲᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠵᠡᠢ | News.MN

ᠮ᠊ · ᠪᠠᠲᠤᠳᠠᠸᠠ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠴᠢᠨᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 202 ᠲᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠵᠡᠢ

 

ᠪᠠᠳ᠋ᠮᠢᠨᠲ᠋ᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠳ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠬᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠣᠷᠬᠤᠨ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ  ᠲᠤ ᠥᠴᠦᠭᠡᠳᠦᠷ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ᠎ᠡ ᠃ ᠤᠭ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠊ᠢ 16᠎ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠪᠠᠳ᠋ᠮᠢᠨᠲ᠋ᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ ᠡᠴᠠ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠪ ᠮᠠᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠮ᠊ ·ᠪᠠᠲᠤᠳᠠᠸᠠ︽ᠲᠤᠤᠺᠢᠣ᠋ – 2020︾ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠲᠤ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠡᠷᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠣᠨᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠴᠤᠬᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃  ᠲᠡᠷᠡ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳ᠋ᠦ ᠴᠢᠨᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠨᠨ 202 ᠲᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠵᠡᠢ ᠃

ᠪᠠᠳ᠋ᠮᠢᠨᠲ᠋ᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠬᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ 1999 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠪ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠲᠠᠢ ᠣᠷᠬᠤᠨ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠵᠠᠢ ᠃ ᠣᠳᠣ ᠪᠡᠷ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠰᠫᠣᠷᠲ 16 ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠲᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠵᠦ ᠂ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠬᠴᠢᠳ ᠴᠦ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ