︽ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠹᠸᠰᠲ᠋ᠢᠸᠠᠯᠢ ᠣᠷᠺᠸᠰᠲ᠋ᠷ 2020︾ᠲᠤᠬᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ | News.MN

︽ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠹᠸᠰᠲ᠋ᠢᠸᠠᠯᠢ ᠣᠷᠺᠸᠰᠲ᠋ᠷ 2020︾ᠲᠤᠬᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ

 

Festival Orchestra ᠪᠠᠶᠠᠷ  ᠤᠨ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠯ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠤᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠣᠯᠠᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠴᠤᠬᠯᠠᠷᠠᠬᠰᠠᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮᠴᠢᠳ ᠡᠴᠡ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠨ᠂ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠰᠤᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠊ᠢ ᠬᠢᠯᠢ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠯᠡᠬᠦ ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ ᠳ᠋ᠦ ᠰᠤᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠣᠯᠭᠤᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠲᠤᠬᠲᠠᠮᠠᠯ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠠᠬᠢ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠪ ᠪᠠᠶᠠᠷ  ᠤᠨ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠯ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠪᠣᠯᠬᠤ  UB Festival Orchestra  ᠤᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠪ ᠲᠤᠬᠯᠠᠯᠲᠠ 2020 ᠣᠨ ᠪ 09 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 27 ᠪ ᠡᠳᠦᠷ 17:00 ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠾᠦᠩᠨᠤ ᠲᠢᠶᠠᠲ᠋ᠷ ᠲᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃

︽ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠹᠸᠰᠲ᠋ᠢᠸᠠᠯᠢ ᠣᠷᠺᠸᠰᠲ᠋ᠷ︾ᠨᠢ ᠨᠡᠢᠢᠰᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠂ ᠨᠡᠢᠢᠰᠯᠡᠯ  ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ  ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠡᠮᠵᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠤᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮᠴᠢᠳ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠥᠪᠡᠷᠰᠡᠳ ᠤᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠡᠷᠡᠮᠡᠯᠵᠡᠯ ᠵᠢᠨᠷ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠴᠦ ᠪᠤᠢ ᠹᠸᠰᠲ᠋ᠢᠸᠠᠯᠢ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠯ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠲᠤᠰ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠯ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠨᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ  ᠤᠨ ᠺᠦᠨᠮᠢᠩ ᠬᠤᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠹᠢᠯᠠᠷᠮᠤᠨᠢ ᠵᠢᠨ ᠭᠤᠴᠤᠯᠠᠯ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮᠴᠢᠨ ᠲ᠊ · ᠬᠤᠶᠠᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠪ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠬᠰᠢ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠴᠢ ᠪ᠊ · ᠯᠾᠠᠬᠪᠠᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠥᠵᠢᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠤᠨ ᠲᠢᠶᠠᠲ᠋ᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠴᠤᠯᠠᠯ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮᠴᠢᠨ ᠳ᠋᠊·ᠠᠵᠠᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠨᠠᠷ ᠵᠢᠨᠷ ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠺᠤᠢᠰᠸᠷᠸᠠᠲ᠋ᠤᠷᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠰᠢᠮᠹᠣᠨᠢ ᠣᠷᠺᠸᠰᠲ᠋ᠷ ᠲᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮᠴᠢᠳ ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠵᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠣᠶᠤᠲᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠡᠴᠠ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠰᠡᠨ 60 ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ︽ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠹᠸᠰᠲ᠋ᠢᠸᠠᠯᠢ ᠣᠷᠺᠸᠰᠲ᠋ᠷ 2020︾ ᠳ᠋ᠦ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

 

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ