︽ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠰᠢᠭ᠋ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ︾ᠲᠤᠬᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ | News.MN

︽ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠰᠢᠭ᠋ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ︾ᠲᠤᠬᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ

 

ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ ᠵᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠵᠢᠨ ᠴᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠵᠢᠨᠨ ᠥᠪᠡᠷ  ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠥᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠥᠩᠭᠡ ᠠᠶᠠᠰ ᠊ᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠪᠣᠯ ᠪᠠᠶᠠᠨᠮᠥ᠋ᠩᠬᠡ ᠵᠢᠨ  ᠭᠦᠷᠦᠪᠠᠳᠮ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ︽ᠥᠷᠦ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠪ ᠡᠵᠢ︾ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠡᠨᠡᠷᠢᠯ ᠬᠠᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠂ ᠤᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠯ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠵᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯ︽ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠰᠢᠭ᠋ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ︾᠂︽ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠦ ᠣᠯᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠬᠠᠨᠢ︾ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠪ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠊ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠠᠮᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠲᠠᠨᠢᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ ᠃

ᠦᠶ᠎ᠡ ᠵᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠂ ᠬᠥᠮᠦᠯᠢᠭ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠂ ᠲᠤᠰᠠᠷᠬᠠᠤ ᠵᠠᠩ ᠵᠢᠨᠷ ᠵᠢᠨᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠤᠶᠠᠳᠠᠬᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠲᠤᠬᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ︽ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠰᠢᠭ᠋ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ︾ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠡᠨᠡ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 26᠎ ᠳ᠋ᠦ ᠲᠤᠬᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠪ ᠲᠤᠬᠯᠠᠯᠲᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ ᠵᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠲᠥᠷᠬᠦ ᠵᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠴᠢᠳ ᠂ ᠨᠠᠢᠢᠵᠠ ᠨᠠᠷ ᠨᠢ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠭᠦᠬᠦ ᠶᠤᠮ᠃

 

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ