ᠪ᠊·ᠭᠠᠩᠬᠠᠢᠴᠢ ᠵᠢᠩ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠡᠨ ᠥᠩᠭᠡᠯᠡᠯ᠎ᠡ | News.MN

ᠪ᠊·ᠭᠠᠩᠬᠠᠢᠴᠢ ᠵᠢᠩ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠡᠨ ᠥᠩᠭᠡᠯᠡᠯ᠎ᠡ

 

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠵᠢᠦᠳᠦ᠋ᠣ ᠪᠥᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠪ ᠨᠠᠮᠤᠷ  ᠤᠨ ᠴᠤᠪᠤᠷᠠᠯ ᠂ ︽ᠵᠧᠨ᠋ᠺᠣ︾ᠺᠯᠦ᠋ᠪ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪ 25 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠢ ᠵᠢᠨ ᠨᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠲᠦ︽ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ – 2020︾ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠦ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠳ ᠦᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠥᠴᠦᠭᠡᠳᠦᠷ︽ᠵᠠᠢᠢᠰᠠᠩ ᠾᠢᠯᠯ︾ ᠴᠤᠭᠴᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠳᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ ᠃

ᠲᠤᠰ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠪ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢᠢᠴᠦᠳ  ᠤᠨ – 63 ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠡᠮ ᠵᠢᠩ ᠳ᠋ᠦ ᠪ᠊·ᠭᠠᠩᠬᠠᠢᠴᠢ ᠂ ᠴ᠊·ᠬᠤᠯᠠᠨ᠂  ᠪ᠊·ᠪᠠᠰᠠᠩᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠂ ᠯ᠊ · ᠡᠩᠬᠡ – ᠣᠳᠬᠤᠨ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ  1,2,3,3 ᠪᠠᠢᠢᠷᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ