ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠢᠢᠳ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠂ ᠰᠡᠯᠡᠩᠭᠡ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ | News.MN

ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠢᠢᠳ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠂ ᠰᠡᠯᠡᠩᠭᠡ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ

 

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠢᠢᠳ ᠤ᠊·ᠬᠦᠷᠡᠯᠰᠦ᠋ᠬᠡ ᠡᠨᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠳ ᠲᠦ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ᠂ ᠰᠡᠯᠡᠩᠭᠡ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠲᠤ ᠲᠤᠮᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠦᠨᠡᠰᠦ᠂ ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ᠂ ᠬᠥᠩᠭᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠵᠢᠨ ᠰᠠᠢᠢᠳ ᠵ᠊·ᠮᠡᠨᠳᠦᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠵᠢ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠵᠢᠯ ᠤᠳ ᠲᠦ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ ᠃

ᠵ᠊·ᠮᠡᠨᠳᠦᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠰᠠᠢᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠢᠨᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠬᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠪ  ᠠᠶᠤᠯᠭᠦᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠵᠢᠨᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠭᠤᠤᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠢᠨ ᠬᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠪ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠪ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠵᠢ ᠳᠤᠲᠤᠭᠠᠳᠤ ᠡᠴᠠ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠢᠮᠫᠣᠷᠲ ᠊ᠢ ᠣᠷᠤᠯᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠡᠺᠰᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠊ᠢ ᠳᠡᠮᠵᠢᠬᠦ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠦ  ᠲᠦᠯᠬᠢᠭᠦᠦ ᠠᠩᠬᠠᠷᠴᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ ᠃

︽ᠠᠲᠠᠷ – 4︾ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠲᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠠᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠨ ᠦᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠳᠦ᠂

  • 2020 ᠣᠨ ᠳᠦ 117.4 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠯᠢᠲ᠋ᠷ ᠰᠦᠨ ᠪ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠊ᠢ ᠳᠤᠲᠤᠭᠠᠳᠤ ᠡᠴᠠ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠰᠢᠳᠠ 200 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠯᠢᠲᠷ ᠲᠦ ᠬᠦᠷᠭᠡᠬᠦ
  • ᠭᠤᠯᠢᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠳᠤᠲᠤᠭᠠᠳᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠳᠤ 200 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠲᠤᠨ ᠭᠤᠯᠢᠷ ᠡᠺᠰᠫᠤᠷᠲᠯᠤᠬᠤ
  • ᠥᠨᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡᠨ ᠪ ᠪᠡᠨ 52 ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠤᠶᠤ 178 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠰᠢᠷᠬᠡᠭ ᠊ᠢ ᠳᠤᠲᠤᠭᠠᠳᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ 90 ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠭᠡᠬᠦ
  • 2020 ᠣᠨ ᠪ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠵᠢᠨᠷ ᠲᠥᠮᠦᠰᠦ 100 ᠬᠤᠪᠢ ᠂ ᠬᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠪ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪ ᠬᠠᠩᠭᠠᠮᠵᠢ ᠵᠢᠨ 56 ᠬᠤᠪᠢ ᠵᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠴᠠᠭᠠᠰᠢᠳᠠ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠬᠤ ᠃

︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠠᠯ︾ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠪ ᠬᠥᠲᠦᠯᠪᠦᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠂

  • ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠪ ᠡᠺᠰᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ ᠥᠨᠦ ᠵᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ 58.6 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠲᠤᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ 3 ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠬᠦ
  • ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ  ᠤᠨ ᠪᠦᠰᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠊ᠢ ᠡᠷᠴᠢᠮᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠮᠠᠯ ᠠᠬᠤᠢ ᠵᠢᠨ ᠪᠦᠰᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ
  • 10 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠰᠢᠷᠬᠡᠭ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠰᠢᠷᠢ ᠂ 10 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠲᠤᠨ ᠨᠤᠤᠰᠣ ᠂ 3 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠲᠤᠨ ᠨᠤᠯᠤᠤᠷ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠰᠢᠷᠢᠨ ᠪ ᠴᠤᠭᠴᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠨᠷ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠯᠲᠠᠢ ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠢ ᠡᠳ᠋ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠴᠡᠨ᠎ᠡ ᠥᠰᠬᠦ
  • ᠬᠤᠪᠲᠤ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ  ᠲᠤ︽ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠤᠪᠲᠤ︾ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠂ ᠲᠧᠭᠨᠤᠯᠤᠬᠢ ᠵᠢᠨ ᠫᠠᠷᠺ᠂ 3 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠲᠤᠨ ᠨᠤᠤᠰᠣ ᠨᠤᠯᠤᠤᠷ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠵᠦ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ ᠡᠴᠡ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ᠎ᠡ ᠃
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ