EGGA ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠷᠧᠫᠧᠷ MrsM ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠵᠤ ᠂ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ | News.MN

EGGA ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠷᠧᠫᠧᠷ MrsM ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠵᠤ ᠂ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ

 

The Open mic Mongolia  ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠢᠵᠠᠨ᠎ᠠ︽ᠲᠤᠢᠢᠯ  ᠤᠨ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ︾ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠵᠢ ᠲᠤᠩ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠢᠭ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠥᠬᠢᠨ ᠪ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠳᠠᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠪ ᠬᠠᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠳ ᠪᠤᠢ ᠃ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠲᠠᠢ ᠷᠧᠫᠧᠷ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠲᠤᠰ ᠥᠬᠢᠨ ᠊ᠢ ᠭ᠊·ᠤᠶᠠᠩᠭᠠᠳᠠᠷᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠡ᠊·ᠡᠭᠡᠰᠢᠭᠯᠡᠩ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ EGGA ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠥᠬᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠊ᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠪ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤ ︽ᠲᠤᠢᠢᠯ  ᠤᠨ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ︾ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠴᠤᠭᠠᠳ ᠠᠮᠵᠢᠵᠠᠢ ᠃

ᠥᠬᠢᠳ ᠷᠧᠫᠧᠷ MrsM ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠬᠢᠬᠦ ᠮᠥᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠯ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠵᠢᠨᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠷᠧᠫᠧᠷ MrsM ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠪ ᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠂ ᠥᠨᠦᠳᠦᠷ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ