︽ᠵᠧᠨ᠋ᠺᠣ︾ᠺᠯᠦ᠋ᠪ ᠦᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ | News.MN

︽ᠵᠧᠨ᠋ᠺᠣ︾ᠺᠯᠦ᠋ᠪ ᠦᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ

 

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠵᠢᠦᠳ᠋ᠦ᠋ᠣ ᠪᠥᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠪ ︽ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ – 2020︾ ᠶᠢᠰᠦᠳ᠋ᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠴᠤᠪᠤᠷᠠᠯ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠊ᠢ ︽ᠵᠧᠨ᠋ᠺᠣ︾ᠺᠯᠦ᠋ᠪ  ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳ᠋ᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪ 25 ᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠣᠢ ᠵᠢᠨ ᠨᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠲᠦ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠥᠨᠦᠳ᠋ᠦᠷ ︽ ᠵᠠᠢᠢᠰᠠᠩ ᠾᠢᠯᠯ︾ᠴᠤᠭᠴᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ  ᠳᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ᠎ᠡ ᠃

400 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠲᠠᠢ ᠡᠨᠡ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠮᠠᠨ ᠪ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠰᠢᠯᠢᠳ᠋ᠡᠭ ᠵᠢᠦᠳ᠋ᠤᠤᠴᠢᠳ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳ᠋ᠦᠬᠦ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠊ᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠢᠱᠢᠭ ᠵᠢᠨᠷ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠬᠢᠨ ᠪ ᠡᠳ᠋ᠦᠷ ᠡᠷᠡᠭ᠍ᠲᠡᠢᠢᠴᠦᠳ ᠤᠨ 60 ᠺᠢᠯᠤᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠂ 66 ᠺᠢᠯᠤᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠂ 73 ᠺᠢᠯᠤᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠂ ᠡᠮᠡᠭ᠍ᠲᠡᠢᠢᠴᠦᠳ ᠤᠨ 63 ᠺᠢᠯᠤᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠂ 70 ᠺᠢᠯᠤᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠂ – 78 ᠺᠢᠯᠤᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠂ +78 ᠺᠢᠯᠤᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳ᠋ᠤᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠵᠢᠨᠨ ᠲᠤᠳ᠋ᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠄ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢ ᠳᠤ 1.5 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ᠂ᠳᠡᠳ᠋ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢ ᠳᠦ 1 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ᠂ ᠭᠤᠲᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢ ᠳᠦ 700 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠃ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳ᠋ᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 17᠎ ᠳ᠋ᠦ ᠥᠨᠳ᠋ᠦᠷᠯᠡᠬᠦ ᠶᠤᠮ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ