ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠪ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠥᠰᠦᠯ᠎ᠡ | News.MN

ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠪ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠥᠰᠦᠯ᠎ᠡ

ᠺᠣᠷᠤᠨᠠ ᠸᠢᠷᠦ᠋ᠰ  ᠤᠨ ᠨᠥᠯᠦᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠪ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠥᠰᠦᠯ᠎ᠡ ᠃ ᠳ᠋ᠤᠯᠯᠠᠷ  ᠤᠨ ᠬᠠᠩᠰᠢ ᠰᠤᠯᠠᠷᠠᠵᠤ ᠂ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠵᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠪᠣᠳ᠋ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠦᠦ ᠪᠡᠨ ᠬᠡᠪ ᠵᠢᠨᠷ ᠨᠢ ᠬᠠᠳ᠋ᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠥᠯᠦᠪ ᠳᠠᠪᠠᠮᠠᠭᠠᠢᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠪ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠥᠰᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠨᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠯ᠎ᠡ ᠃

ᠤᠨᠼ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠪ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠮᠢᠭᠮᠠᠷ ᠭᠠᠷᠠᠭ  ᠤᠨ ᠥᠷᠯᠦᠭᠡᠨ ᠪ ᠪᠠᠢᠢᠳ᠋ᠠᠯ ᠵᠢᠨᠷ 1967.30 ᠳ᠋ᠤᠯᠯᠠᠷ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠡᠳ᠋ᠦᠷ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ 0.18 ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠡᠷ ᠥᠰᠦᠭᠡᠳ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠵᠢᠨ ᠢᠨᠹᠯᠢᠶᠠᠼᠢ  ᠵᠤᠷᠢᠯᠲᠠᠲᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠤᠪᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠤᠭᠤᠤᠷ ᠬᠡᠪ ᠵᠢᠨᠷ ᠪᠠᠢᠢᠪᠠᠯ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠪ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠴᠠᠭᠠᠰᠢᠳ᠋ᠠ ᠴᠦ ᠥᠰᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠰᠢᠨᠵᠢᠭᠡᠴᠢᠳ ᠦᠵᠡᠵᠡᠢ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ