ᠨ᠊ · ᠡᠩᠬᠡᠲᠠᠢᠢᠪᠤᠩ ᠣᠷᠤᠰ  ᠲᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠪ ᠠᠢᠢᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠬᠢᠨ᠎ᠡ | News.MN

ᠨ᠊ · ᠡᠩᠬᠡᠲᠠᠢᠢᠪᠤᠩ ᠣᠷᠤᠰ  ᠲᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠪ ᠠᠢᠢᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠬᠢᠨ᠎ᠡ

 

ᠭᠠᠳ᠋ᠠᠭᠠᠳ᠋ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪ ᠰᠠᠢᠢᠳ ᠨ᠊·ᠡᠩᠬᠡᠲᠠᠢᠢᠪᠤᠩ ᠣᠷᠤᠰ  ᠲᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠪ ᠠᠢᠢᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠣᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠢᠬᠦ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠢᠲᠠᠳ  ᠤᠨ ᠭᠠᠳ᠋ᠠᠭᠠᠳ᠋ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ  ᠤᠨ ᠰᠠᠢᠢᠳ ᠸᠠᠩ ᠢ ᠶᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠦ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠊ᠢ ᠵᠢᠷᠤᠮ  ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠬᠤ ᠲᠤᠯᠠ ᠨ᠊·ᠡᠩᠬᠡᠲᠠᠢᠢᠪᠤᠩ ᠴᠦ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠭᠳ᠋ᠠᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠲᠠᠢ ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠡᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠣᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠡᠴᠠ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠊ᠢ ᠳᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠤᠭ ᠠᠢᠢᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠊ᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠡᠨᠡ ᠤᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠪ ᠠᠢᠢᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠨᠢ ᠲᠠᠬᠤᠯ ᠳᠡᠭ᠍ᠳ᠋ᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠢᠢᠰᠢ ᠮᠠᠨ ᠪ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠲᠤ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠪ ᠠᠢᠢᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠠᠢᠢᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠮᠠᠨ ᠪ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠵᠢᠨᠷ ᠳᠡᠮᠵᠢᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳ᠋ᠠᠬᠤ ᠬᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠥᠰᠦᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠡᠷ ᠊ᠢ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠂ ᠬᠤᠳ᠋ᠠᠯᠳ᠋ᠤᠭ᠎ᠠ ᠡᠷᠭᠢᠯᠲᠡ ᠵᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳ᠋ᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳ᠋ᠠᠯ ᠊ᠢ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ